MSPH 89 INS 10291/2014-C7-19
MSPH 89 INS 10291/2014-C7-19 189 ICm 585/2016

Č.j. 189 ICm 585/2016-51 (MSPH 89 INS 10291/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Helenou Felcmanovou ve věci žalobce: GLOBAL EQUITY SUPPORT, a.s., IČ: 24209121, se sídlem Františka Diviše 944, 104 00 Praha 10 zastoupeného Mgr. Ing. Bělicovou Petrou, advokátkou, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9-Vysočany proti žalované: JUDr. Mixové Dagmar, IČO: 11202645, insolvenční správkyni dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , se sídlem Masarykova 93, Ústí nad Labem, o vyloučení finančních prostředků ze soupisu majetkové podstaty takto:

I. Žaloba, aby z majetkové podstaty dlužníka Jaromíra anonymizovano , proti kterému je vedeno insolvenční řízení u zdejšího soudu pod sp.zn. MSPH 89 10291/2014, byly z majetkové podstaty vyloučeny finanční prostředky ve výši 170.000,-Kč, představující jistotu složenou žalobcem v exekučním řízení vedeném Exekutorským úřadem Přerov pod sp. zn. 103 EX 58788/13 na dlužníka Jaromíra anonymizovano , se zamítá.

II. Žádný s účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz 189 ICm 585/2016 pokračování 2 MSPH 189 ICm 585/2016

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u soudu dne 21.2.2016 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by byly peněžní prostředky ve výši 170.000,-Kč, představující jistotu složenou žalobcem v exekučním řízení vedeném Exekutorským úřadem Přerov pod sp. zn. 103 EX 58788/13 na dlužníka Jaromíra anonymizovano , vyňaty z majetkové podstaty insolvenčního řízení vedeného na dlužníka u zdejšího soudu pod sp.zn. MSPH 89 10291/2014. Žalobce nejprve tvrdil, že předmětná částka nebyla uhrazena žalobcem omylem, ale že statutární zástupce žalobce se dozvěděl o uvedeném exekučním řízení vedeném na dlužníka přímo od dlužníka. Jednání mezi nimi probíhalo ústní formou. Dlužník sdělil údaje o exekučním řízení, bankovní spojení a statutární zástupce žalobce dal pokyn bance k úhradě z prostředků žalobce na účet exekutora. S ohledem na časovou prodlevu již není zřejmé, kdo tento příkaz dal, ale protože v rozhodné době byl předsedou představenstva žalobce sám dlužník je možné, že tak učinil sám dlužník. Žádné listiny se k tomu nepodařilo žalobci dohledat a konkrétní okolnosti úhrady nejsou současným statutárním zástupcům žalobce známy, protože v mezidobí došlo k obměně statutárních zástupců. Žalobce navrhl výslech dlužníka k prokázání spolupráce dlužníka se žalobcem v rozhodné době a proto, aby bylo vysvětleno, proč k úhradě došlo. Protože v průběhu řízení bylo prokázáno, že finanční předmětné prostředky na účet soudního exekutora byly zaslány z účtu a z prostředků žalobce, mají být jako prostředky žalobce z majetkové podstaty vyňaty a vráceny žalobci. Dále požadoval náhradu nákladů řízení.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby v plném rozsahu, upozornila, že insolvenční řízení proti dlužníkovi bylo zahájeno již 11.4.2014, tedy dříve než byly předmětné peněžní prostředky zaslány na účet exekutora, což se stalo 24.4.2014. Této skutečnosti si měl být žalobce vědom, a pokud za dlužníka plnil, měl si svoji pohledávku za dlužníkem přihlásit v insolvenčním řízení tak, jak to učinili ostatní věřitelé. Podle názoru žalované není možné, aby se žalobce za této situace domáhal excindační žalobou vydání peněžních prostředků, které plnil za dlužníka a o kterých sám dlužník od samého počátku tvrdil, že se jedná o jeho prostředky. S ohledem na to, že v průběhu řízení bylo prokázáno, že peněžní prostředky složené na účet exekutora byly složené žalobcem na žádost a za dlužníka, byly jako prostředky dlužníka oprávněně sepsány do majetkové podstaty a exekutor je správně vydal žalované. Žalobce se tedy neoprávněně domáhá vyloučení této částky z majetkové podstaty dlužníka. Na náhradě nákladů řízení ničeho nežádala.

Soud si vyžádal stanovisko exekutora a ze Sdělení exekutorského úřadu Přerov soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy ze dne 11.10.2017, k číslu jednacímu 203 EX 58788/13 zjistil, že exekuční řízení bylo vedeno proti povinnému Jaromíru anonymizovano , který byl zastoupen JUDr. Miroslavem Zámiškou. V této věci byla 24.4.2014 složena jistota 170.000,-Kč, která byla složena povinným. Z podání exekutora vyplývá, že dlužník doplnil návrh na odklad exekuce podle § 54 odst. 5 exekučního řádu o příslib, že u soudního exekutora pod příslušným variabilním symbolem exekuce složí 170.000,-Kč, jež jsou podle předběžné dohody se soudním exekutorem dostatečnou částkou pokrývající jistotu ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, a to i pro futuro, do doby rozhodnutí návrhu k zastavení exekuce příslušným soudem. Exekutor uvedl, že složená jistota byla připsaná z účtu číslo 2900488984/2010, ale exekutor má za nerozhodné pokud by šlo o účet třetí osoby, když povinný tvrdil ve všech podáních, že složitelem je on sám. Pak třetí osoba procesně nefiguruje žádným způsobem v exekučním řízení, když tato žádné procesní podání svým vlastním jménem neučinila, a proto s ní jako s účastníkem, minimálně v části řízení o složení jistoty, nemohlo být jednáno, taková třetí osoba nemohla být exekutorem ani žádným způsobem identifikována. Exekutor dále tvrdil, že pokud si dlužník na jistotu půjčil, 189 ICm 585/2016 pokračování 3 MSPH 189 ICm 585/2016 pak takové třetí osobě vznikl závazkový vztah mezi povinným a třetím osobou a nikoli vůči soudnímu exekutorovi. Dále doplnil, že složená jistota byla na pokyn insolvenčního správce vyplacena do podstaty 5.11.2015.

Podle § 120 odst.3 o.s.ř. vzal soud za svá zjištění shodná tvrzení účastníků, že předmětné peněžní prostředky ve výši 170.000,-Kč představují jistotu složenou žalobcem za dlužníka v exekučním řízení, vedeném Exekutorským úřadem Přerov pod sp. zn. 103 EX 58788/13. Dále mezi účastníky nebylo sporu, že tato částka byla vyplacena exekutorem žalované do majetkové podstaty dlužníka dne 5.11.2015 a že o tom nebyl žalobce žalovanou vyrozuměn.

Z provedených důkazů učinil soud tato zjištění: z přílohy výše uvedeného exekučního spisu z doplnění návrhu na odklad exekuce ze 22.4.2014, zaslaného ke sp.zn.103 EX 58788/13 zástupcem Jaromíra anonymizovano JUDr. Zámiškou, že v bodě II. doplnění návrhu na odklad exekuce uvádí, že povinný doplňuje své podání 31.1.2014 na návrh na odklad exekuce podle § 54 odst. 5 exekučního řádu tak, že u výše nadepsané soudního exekutora pod příslušným variabilním symbolem exekuce složí 170.000,-Kč. Z vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu ze dne 12.5. 2014, , na které žalovaná odkázala ve svém vyjádření, zaslaného zdejšímu soudu ve věci sp.zn. 89 INS 10291/2014, že v bodě II. písm. b) uvedl dlužník, že 31.1.2014 podal návrh na odklad exekuce, co se týče pohledávky společnosti CEVE s.r.o., který doplnil podání 22.4.2014. Souběžně s návrhem dlužníka na odklad exekuce respektive jeho doplnění, dlužník rovněž podal návrh na zastavení exekuce s tím, že dlužník složil na účet JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora, jistotu ve výši 170.000,-Kč. Soudní exekutor JUDr. Vrána, Exekutorský úřad Přerov, návrhu dlužníka vyhověl usnesením ze dne 30.4.2014 č. j. 103 EX 58788/13-35 a provedení exekuce podle § 266 o.s.ř. zastavil, a zároveň zrušil zákazy a omezení dlužníka k nakládání s majetkem podle § 44a odst. 1 a 47 exekučního řádu. Z elektronického spisu exekutorského úřadu Přerov zn. 203EX58788/13, oprávněného CEVE s.r.o. proti povinnému Jaromírovi anonymizovano , bylo ze spisového přehled zjištěno podání návrhu povinného na zastavení exekuce a návrhu povinného na odklad exekuce. Dále, že došlo k postoupení návrhu na zastavení exekuce soudu a z přílohy předložení věci k rozhodnutí o návrhu na odklad, adresovaného Exekutorským úřadem v Přerově pod č. j. 103 EX 58788/13 Obvodnímu soudu pro Prahu 10, bylo zjištěno, že je jím návrh na odklad exekuce podaný 31.1.2014 dlužníkem Jaromírem anonymizovano . Z výpisu úhrad bylo zjištěno, že úhrada předmětné částky byla doručena v této věci 24.4.2014 ve výši 170.000,-Kč a k výplatě insolvenčnímu správci došlo 5.11.2015. Z výpisu z účtu 290048784/2010 společnosti GLOBAL EQUITY SUPPORT, a.s. z ledna 2014 bylo zjištěno, že společnost přijala na svůj účet převodem částku 170.000,-Kč a vydala částku 170.000,-Kč jako kauci za J. anonymizovano pod variabilním symbolem 58788/13, obojí dne 23.4.2014. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku žalobce bylo zjištěno, že Jaromír anonymizovano , anonymizovano byl předsedou představenstva společnosti od 6.2.2012 do 18.12.2015, tedy i v rozhodné době, a že pro období od 6.2.2012 do11.2. 2016, tedy pro rozhodnou dobu, byl způsob jednání za společnost zapsán: jménem společnosti jednají vždy společně předseda a místopředseda představenstva. Místopředsedou představenstva byl v rozhodné době Ing. arch. Aleš Kalivoda. Ze seznamu věřitelů ve věci sp. zn. 89 INS 10291/2014 dlužníka Jaromíra anonymizovano bylo zjištěno, že v seznamu věřitelů jsou uvedeny pouze společnosti GLOBAL PROPERTIES S.R.O. Ing. Sedlák Josef, JUDr. Záveská Hana a Česká obchodní a kreditní s.r.o. z čehož vyplývá, že mezi věřiteli žalobce uveden není.

Soud neprovedl důkazy usneseními zdejšího soudu ve věci sp.zn. MSPH 89 INS 10291/2014, kterými hodlal žalobce prokázat, že zahájení insolvenčního řízení na dlužníka 189 ICm 585/2016 pokračování 4 MSPH 189 ICm 585/2016

Jaromíra anonymizovano došlo 11.4.2014 a že úpadek tohoto dlužníka byl zjištěn usnesením č. d. MSPH 89INS 10291/2014-A-62 ze dne 28.1.2015, a že dalším usnesením v této věci ze dne 5.5.2015 byl na dlužníka Jaromíra anonymizovano prohlášen konkurs. Soud neprovedl tyto listiny s ohledem na to, že prokazují skutečnosti, které jsou mezi účastníky nesporné, a zároveň vyplývají i z veřejného rejstříku.

Soud nepřipustil důkaz výslechem dlužníka Jaromíra anonymizovano , proto, a prokázání spolupráce dlužníka se žalobcem v rozhodné době, zjištěné z výpisu z obchodního rejstříku. Soud dále poučil, že nelze nahrazovat nedostatek skutkových tvrzení prováděním důkazního prostředků, který slouží k tomu, aby naopak skutkové tvrzení, které je účastníkem uvedeno, bylo prokázáno. Soud dále neprovedl důkaz Zprávou insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti a o hospodářské situaci dlužníka, předloženou původním insolvenčním správcem AB insolvence v.o.s. a současnou insolvenční správkyní, předložené žalobcem prokázání skutečnosti, že původní insolvenční správce částku 170.000,-Kč, složenou na účet exekutora, do majetkové podstaty dlužníka nepojal, z toho důvodu, že tato skutečnost mezi účastníky nesporná. Protože je nesporné, že tuto částku žalovaná pojala do majetkové podstaty dlužníka, není skutečnost, že její předchůdce tak neučinil, pro rozhodnutí sporu významná.

Po právní stránce soud posuzoval věc podle § 225 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst.1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst.2).

Dále podle zák. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen ex.ř.), podle jehož § 36 odst. 1 účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný. Podle § 54 ex.ř. je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor nebo exekuční soud odloží provedení exekuce do doby pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o odložení vykonatelnosti exekučního titulu (odst.4). Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 6 ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení exekuce, použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak se vrátí složiteli jistoty (odst.5).

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda byla žaloba s ohledem na znění § 225 odst. 2 IZ podána včas a s ohledem na shodné tvrzení účastníků, že žalobce sám zjistil, že jeho peněžní prostředky byly sepsány do majetkové podstaty dlužníka, bez toho, že by mu byla doručena výzva žalovaného k podání žaloby, uzavřel, že ano. Dále se zabýval otázkou věcné aktivní a věcné pasivní legitimace účastníků řízení (§ 225 odst. 1 a 2 IZ) a dospěl k názoru, že žalovaná je jako insolvenční správce dlužníka věcně pasivně legitimována. Legitimace žalobce byla předmětem dokazování. Z provedených důkazů bylo zjištěno, že předmětná jistota byla složena na účet exekutora z účtu žalobce, z označení úhrady jako kauce za J. anonymizovano je zřejmé, že žalobce neplatil prostředky omylem, ale účel úhrady mu byl znám. Ve skutkových tvrzeních žalobce zcela chybí jakékoliv tvrzení o tom, jak se dozvěděl o probíhajícím 189 ICm 585/2016 pokračování 5 MSPH 189 ICm 585/2016 exekučním řízení vedeném dlužníka a z jakého důvodů prostředky na účet exekutora ve věci sp. zn. 103 EX 58788/13 zaslal. Soud se zcela ztotožňuje se stanoviskem soudního exekutora, že prostředky byly složeny na základě doplněné žádosti dlužníka Jaromíra anonymizovano , že byly proklamovány jako prostředky uhrazené za účelem odkladu exekuce, že bylo proklamováno, že se jedná o prostředky dlužníka, a že v průběhu řízení soudní exekutor nebyl v žádném kontaktu se žalobcem. Bylo mu pouze známo číslo účtu, ze kterého byly prostředky na účet složeny, ale s ohledem na výše uvedené správně za složitele považoval povinného. Žalobce se účastníkem exekučního řízení, ani co se týká složení jistoty, nestal. S ohledem na to byly tyto prostředky, jako prostředky dlužníka, sepsány žalovanou zcela správně do majetkové podstaty dlužníka a soudní exekutor neměl jinou možnost, než je vydat do majetkové podstaty. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku žalobce vyplynulo, že v rozhodné době byl předsedou představenstva žalobce dlužník. Žalobce nebyl schopen vysvětlit, z jakého důvodů byly peníze na účet soudního exekutora, ve věci exekučního řízení vedeného na dlužníka, složeny, ale tento účel vyplývá z výpisu z účtu žalobce, který žalobce sám soudu předložil. I žalobce připustil, že s ohledem na postavení dlužníka ve společnosti žalobce je pravděpodobné, že ten sám dal pokyn k úhradě těchto prostředků ve svůj prospěch. Soud má konstrukci žalobce, že mu vznikl vztah s exekutorem, který měl být vypořádán po skončení exekučního řízení, za konstrukci účelovou. Soud má za to, že rozhodující byl vztah žalobce k dlužníkovi a účel úhrady žalobcem, který byl bez pochyby zjištěn. Soud má za to, že protože ke složení finančních prostředků na účet exekutora došlo 24.4.2014, před zjištěním úpadku dlužníka, bylo na žalobci, aby se domáhal vyplacených peněžních prostředků a včas svoji pohledávku přihlásil v insolvenčním řízení sp.zn., což se nestalo. Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu rovněž vyplývá, že vydání peněžních prostředků z majetkové podstaty formou excindační žaloby je možno se úspěšně domáhat pouze tam, kde zůstane peněžité plnění rozpoznatelným v ostatním majetku podstaty, např. je-li uložena na zvláštní účet (např. rozhodnutí ze dne 27.3.2014 sp. zn. 29 Cdo 704/2012). Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení převážně úspěšnému žalobci se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Protože úspěšný žalobce náhradu nákladů řízení neměl, soud rozhodl, že žádný z nich nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 21. listopadu 2017 JUDr. Helena Felcmanová, v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Aneta Klímová