MSPH 89 INS 10039/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY MSPH 89 INS 10039/2015 29 NSČR 55/2016-A-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala V insolvenční Věci dlužníka Mgr. Ondřeje Krejčího, narozeného 16. srpna 1977, bytem V Praze 9-Vinoři, Mladoboleslavská 1, PSČ 190 17, vedené uMěstského soudu V Praze pod sp.zn.MSPH 89 INS 10039/2015, oinsolvenčním návrhu věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem V Praze 4-Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, identifikační číslo osoby 64948242, o dovolání dlužníka zastoupeného JUDr. Michalem Říhou, advokátem, se sídlem v Praze 5, Ke Klimentce 2186/15, PSČ 150 00, proti usnesení Vrchního soudu vPraze ze dne 1. prosince 2015, č. j. MSPH 89 INS 10039/2015, 4 VSPH 2169/2015-A-25, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

Usnesením ze dne 1. října 2015, č. j.-A14, Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh, jímž se věřitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., domáhal zjištění úpadku dlužníka Mgr. Ondřeje Krejčího (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 1. prosince 2015, č. j., 4 VSPH 2169/2015-A-25, změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, jehož přípustnost vymezuje na základě ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), tak, že napadené rozhodnutí se významně odchyluje od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že závěr odvolacího soudu, že insolvenční návrh netrpí vadami, jež by bránily jeho věcnému projednání, je souladný s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu. Srov. ktomu především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009, uveřejněné pod číslem 26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2011, uveřejněné pod číslem 44/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen R 44/2012 ).

Rozpor sR 44/2012 ani s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2009, sen. zn. 29 NSCR 7/2008, uveřejněným pod číslem 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na která odkazuje dovolatel, Nejvyšší soud neshledává.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se Však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. července 2016

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková