MSPH 88 INS 9621/2014-C1-5
MSPH 88 INS 9621/2014-C1-5

Č. j.: MSPH 188 ICm 670/2015-35 MSPH 88 INS 9621/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobce: Glory Daze Associated, S. A., reg. č. 584 444, se sídlem 33 Porter Road, P.O.Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, práv. zást.: Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Mgr. Jan Jukl, IČ: 714 63 771, Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, insolvenční správce dlužníka: SIDIA, akciová společnost, IČ: 155 03 020, Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, práv. zást.: JUDr. Petr Voříšek, Ph.D., LL.M., advokát, IČ: 662 53 276, Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že žalobce má právo na uspokojení pohledávky ve výši 42.302.479,87 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 970.291,38 Kč a smluvním úrokem z prodlení ve výši 1.193.741,19 Kč, vzniklé z titulu smlouvy o úvěru č. 502165032 ze dne 7. 7. 2011 ve znění dodatků 1-4 jako první v pořadí z výtěžku zpeněžení:

-jednotky č. 2457/1-byt, jednotky č. 2457/5-byt, jednotky č. 2457/6-byt, jednotky č. 2457/9-byt, jednotky č. 2457/11-byt, jednotky č. 2457/19-byt, jednotky č. 2457/20-byt, jednotky č. 2457/22-byt, jednotky č. 2457/24-byt, jednotky č. 2457/25-byt, jednotky č. 2457/301-jiný nebytový prostor, všechny umístěné v budově č. p. 2457, na pozemku parc. č. 3178, na LV 8051, v katastrálním území Brandýs nad Labem, vše zapsáno v katastru nemovitostí isir.justi ce.cz Pokračování 2 MSPH 188 ICm 670/2015 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ; -spoluvlastnického podílu o velikosti 3667/7172 na pozemku parc. č. St. 3178, o výměře 347 m2, zapsaném na LV č. 8050, v katastrálním území Brandýs nad Labem; a -spoluvlastnického podílu o velikosti 3624/5005 na pozemku parc. č. 396/1, o výměře 2855 m2, zapsaném na LV č. 8074, v katastrálním území Brandýs nad Labem, se pro předčasnost zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 11. 2. 2015 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávky ve výši 42.302.479,87 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 970.291,38 Kč a smluvním úrokem z prodlení ve výši 1.193.741,19 Kč, vzniklé z titulu smlouvy o úvěru č. 502165032 ze dne 7. 7. 2011 ve znění dodatků 1-4 jsou zajištěny ve výroku označenými nemovitostmi jako první v pořadí.

Žalobce tvrdí, že dne 15. 8. 2014 přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 44.466.512,44 Kč, jako zajištěnou zástavním právem váznoucím dle smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 7. 7. 2011 na pozemku st. parc. č. 3178 a parc. č. 396/1 zapsáno na LV č. 3423 pro k. ú. Brandýs nad Labem. Žalobce tvrdí, že v přihlášce kromě zajištění na uvedených pozemcích uplatnil rovněž zajištění na jednotkách nacházejících se v budově, která je součástí pozemku st. parc. č. 3176, když jeho projev vůle je zřejmý i z přiloženého aktuálního LV č. 8051 pro k. ú. Brandýs nad Labem. Skutečnost, že zástavní právo váznoucí na rozestavěné budově přešlo k okamžiku rozdělení budovy na jednotlivé samostatné jednotky, plyne dle tvrzení žalobce, nejen z ustálené judikatury, ale také z ust. § 1350 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Žalobce je tedy přesvědčen, že zástavní právo uplatnil řádně v souladu s ust. § 174 odst. 3 IZ, a v opačném případě měl insolvenční správce postupovat dle § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen IZ ) a žalobce vyzvat k odstranění vad přihlášky.

Žalovaný je přesvědčen, že žalobce uplatnil zajištění zástavním právem váznoucím pouze na pozemcích, resp. že předmět zajištění nebyl označen řádně, když v době podání přihlášky na LV č. 3423 pro k. ú. Brandýs nad Labem již předmětné pozemky zapsány nebyly a zástavní právo dle LV č. 8051 pro k. ú. Brandýs nad Labem vázlo na jednotkách, jejichž součástí byly příslušné spoluvlastnické podíly na pozemcích. Pokud chtěl žalobce uplatnit zástavní právo i na ve výroku specifikovaných jednotkách, mělo být takto uplatněno v přihlášce. Dále žalovaný svůj závěr podporuje tvrzením, že bez ohledu na to, zda se jednotky řídí úpravou NOZ či zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), byly vždy samostatně převoditelné a věřitel nadto nemusí uplatňovat nárok na uspokojení své pohledávky ze zajištění v plném rozsahu.

Z přihlášky P2 soud zjistil, že věřitel č. 2-Glory Daze Associated, S. A. (původní věřitel Mgr. Ing. Ivo Hala), přihlásil dne 13. 8. 2014 do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku Pokračování 3 MSPH 188 ICm 670/2015 za dlužníkem v celkové výši 44 466 512,44 Kč, jako zajištěnou majetkem dlužníka. Důvodem zajištění je Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 7. 7. 2011 a jako majetek tvořící předmět zajištění věřitel označil pozemek parc. č. 3178-zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 347 m2, a dále pozemek parc. č. 396/1-ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 7117 m2, oboje zapsáno na LV č. 3423 pro obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, katastrální území Brandýs nad Labem, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ. K přihlášce je mimo další listiny připojen výpis z katastru nemovitostí LV č. 8051.

Z příslušného listu seznamu soud zjistil, že insolvenční správce jako předmět zajištění označil podíl 3667/7172 na pozemku st. parc. č. 3178, k. ú. Brandýs nad Labem-podíl 3667/7172 na pozemku st. parc. č. 3178-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 347 m2, LV č. 8050, k. ú. Brandýs nad Labem-Katastrální územ: Brandýs nad Labem, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ a dále podíl id. 3624/5005 na pozemku parc. č. 396/1, k. ú. Brandýs nad Labem-podíl 3624/5005 na pozemku parc. č. 396/1-ostatní plocha o výměře 2855 m2, LV č. 8054, k. ú. Brandýs nad Labem-Katastrální územ: Brandýs nad Labem, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ. Dále z listu seznamu soud zjistil, že insolvenční správce popřel pohledávku P2 věřitele č. 2 co do pořadí a jako důvod popření uvedl, že přihláškou uplatněný předmět zajištění (pozemek st. parc. č. 3178 a pozemek parc. č. 396/1) nepatří celý do majetkové podstaty, dlužník má v majetku pouze spoluvlastnické podíly a dále, že přihláškou pohledávky nebylo uplatněno zajištění k samostatným bytových i nebytovým jednotkám ve vlastnictví dlužníka zapsaným na LV č. 8051, které se nachází v budově č. p. 2457, stojící na pozemku parc. č. 3178.

Podle ust. § 174 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečnosti, na níž se pohledávka zakládá (odst. 2). Jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku; nestane-li se tak, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (odst. 3).

Podle ustanovení § 21 odst. 1, písm. g), bod 1. vyhl. č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále též jen vyhláška), přihláška pohledávky obsahuje údaj o pořadí pohledávky, přičemž u pohledávek zajištěných majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky popis právní skutečnosti, na jejímž základě vzniklo zajištění, rozhodné právo, jímž se zajištění řídí, popis majetku majetkové podstaty, k němuž bylo zajištění zřízeno, údaj o tom, zda byla uzavřena dohoda o pořadí uspokojení zajištěných věřitelů podle § 299 odst. 1 insolvenčního zákona, a způsob výpočtu úroku podle § 171 insolvenčního zákona pro případ, že na něj věřiteli v řízení vznikne nárok.

Dle § 188 odst.1 a odst.2 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu a vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Pokračování 4 MSPH 188 ICm 670/2015

Uvedená ustanovení určují obsahové náležitosti přihlášky nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena a přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat.

V projednávané věci dospěl soud k závěru, že přihláška žalobkyně trpí v části, v níž bylo uplatněno právo na uspokojení ze zajištění takovými vadami, které brání přezkumu pořadí pohledávek. Právo na uspokojení ze zajištění je řádně přihlášeno jen tehdy, pokud přihláška pohledávky obsahuje náležitosti vymezené v ust. § 21 odst. 1 písm. g) bod 1. vyhlášky. V přihlášce žalobce však majetek, k němuž bylo zajištění zřízeno, není řádně specifikován s ohledem na vlastnictví dlužníka zapsané v katastru nemovitostí, neboť jako předmět zajištění žalobce označil majetek zapsaný na LV č. 3423 pro k. ú. Brandýs nad Labem, na kterém se dle konstatování samotného žalovaného předmětný majetek již nenacházel. Specifikaci předmětu zajištění nelze bez dalšího odvodit ani z listin přiložených k přihlášce, když k této je přiložen LV č. 8051 pro k. ú. Brandýs nad Labem, na kterém jsou zapsány pro vlastníka SIDIA, akciová společnost, pouze jednotky s příslušnými podíly pozemků na st. parc. č. 3178.

Soud proto uzavírá, že přihláška pohledávky žalobce neobsahuje řádný popis majetku majetkové podstaty, k němuž bylo zajištění zřízeno, a v takovém případě měl správce postupovat dle § 188 odst. 2 IZ a vyzvat věřitele, aby přihlášku své pohledávky opravil a doplnil ve stanovené lhůtě, obzvlášť za situace, kdy si správce musel být tohoto nedostatku vědom a v příslušném listu seznamu v rozporu s údaji uvedenými v přihlášce označil zajištěný majetek rozdílně.

Dle ustálené judikatury zjistí-li soud, který rozhoduje o pravosti, výši nebo pořadí nevykonatelné pohledávky, že přihláška pohledávky má vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, musí žalobu pro předčasnost zamítnout. Soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 150 o. s. ř., podle něhož jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat, takže procesně úspěšnému žalovanému náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť právě v důsledku neodstranění vad přihlášky, jež měla dopad na výsledek jejího přezkumu, byla žaloba zamítnuta pro předčasnost.

Po právní moci tohoto rozsudku žalobce vyzve žalovanou k opravě přihlášky ve shora uvedeném smyslu postupem podle § 188 odst. 2 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 15. listopadu 2017

JUDr. Jana Pečánková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: H. Hašková