MSPH 88 INS 9315/2016-B-13
Č.j. MSPH 88 INS 9315/2016-B-13

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci dlužníka: Ivan anonymizovano , anonymizovano , bytem Mašatova 924/31, 148 00 Praha 4- Kunratice, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Ivana anonymizovano ohledně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitých věcech, a to na pozemku p.č. 572/1 a p.č. 572/2, jehož součástí je stavba Kunratice č.p. 924, bydlení, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV 893, katastrální území Kunratice.

II. Andree anonymizovano Cerasoli a Ivanu anonymizovano , nar. 1947, se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Ivana anonymizovano , nar. 1976, ohledně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitých věcech, a to na pozemku p.č. 572/1 a p.č. 572/2, jehož součástí je stavba Kunratice č.p. 924, bydlení, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV 893, katastrální území Kunratice.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným soudu dne 20.4.2016, dlužník navrhl, aby insolvenční soud zjistil jeho úpadek a povolil mu oddlužení, přičemž jako způsob oddlužení navrhl zpeněžení majetkové podstaty, a to zejména spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitých věcech v k.ú. Kunratice. Dlužník k insolvenčnímu návrhu přiložil i návrh Andrey anonymizovano Cerasoli a Ivana anonymizovano staršího, nar. 1947, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro osobu blízkou ve věci prodeje spoluvlastnického podílu nemovitostí v k.ú. Kunratice. Navrhovatelé svou žádost odůvodnili tím, že vlastní zbývajících 5/6 nemovitosti, ve které se nachází domácnost Ivana anonymizovano staršího a ke které mají spoluvlastníci velmi blízký citový vztah, proto si nedovedou představit, že by byla jejich spoluvlastníkem cizí osoba. Současně uvedli, že mají za to, že jelikož je dlužník vlastníkem pouze podílu o velikosti 1/6 nemovitostí, byl by jeho prodej třetím osobám velmi obtížný, ne-li zcela nemožný. Andrea anonymizovano Cerasoli návrh dne 8.8.2016 doplnila o nabídku kupní ceny ve výši 701.240 Kč, která pokryje 100 % zjištěných pohledávek věřitelů dlužníka a odměnu insolvenčního správce. Dlužník vyslovil s navrženou kupní cenou souhlas. Usnesením č.j.-B-9 ze dne 30.8.2016 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Podáním doručeným soudu dne 31.8.2016 navrhl insolvenční správce, aby soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ve vztahu k osobě blízké, isir.justi ce.cz neboť nabízená kupní cena ve výši 701.240 Kč pokryje 100 % zjištěných pohledávek věřitelů a odměnu insolvenčního správce. Správce dále uvedl, že mu v souvislosti se zpeněžením podílu nemovitostí žádné další náklady nevzniknou. K dotazu soudu pak správce dne 5.9.2016 sdělil, že jeho dosavadní náklady byly uhrazeny prostřednictvím záloh, které hradil dlužník a dále že s ukončením řízení žádné další náklady nepředpokládá. Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V daném řízení nebyl zvolen věřitelský orgán, proto dle § 66 odst. 2 IZ jeho funkci vykonává insolvenční soud. Soud v pozici věřitelského orgánu v daném případě shledal prodej spoluvlastnického podílu nemovitostí dlužníka osobám blízkým za navrženou kupní cenu jako nejefektivnější způsob zpeněžení, neboť tak budou zcela uspokojeny pohledávky všech přihlášených věřitelů i náklady insolvenčního řízení a tím budou naplněny i zásady insolvenčního řízení dle § 5 písm. a) IZ, tedy že žádný účastník řízení nebude nespravedlivě poškozen nebo zvýhodněn a dosáhne se rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. S ohledem na výše uvedené proto soud výrokem I. tohoto usnesení v působnosti věřitelského výboru vyslovil souhlas s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a dále ve výroku II. tuto výjimku v souladu s § 295 odst. 3 IZ povolil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání však může podat jen osoba, která návrh podala. (§ 295 odst. 3 IZ)

V Praze 8. září 2016 JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: H.Hanzlíčková