MSPH 88 INS 4971/2013-A-5
MSPH 88 INS 4971/2013-A-5

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: AGH development s.r.o., IČ 24690651, Tatarkova 729/10, 149 00 Praha 4-Háje, o návrhu insolvenčního věřitele: Agentura ADOR s.r.o., IČ 29204224, Bohunická 576/52, 619 00 Brno-Horní Heršpice, na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na ustanovení předběžného správce a vydání předběžného opatření se zamítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu dne 25.02.2013 se insolvenční navrhovatel domáhá, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by ustanovil předběžného insolvenčního správce a zakázal dlužníkovi nakládat s nemovitostí, stavbou bez č.p./č.e., zemědělská stavba, postavená na pozemcích st.p. č. 448/1-9 v obci a katastrálním území Přibice, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 1132 (dále jen nemovitost ), případně rozhodl, že dlužník s touto nemovitostí může nakládat jen se souhlasem předběžného správce.

Insolvenční navrhovatel tvrdí, že má známost o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že dlužník podniká kroky spojené s prodejem nemovitosti, konkrétně o tom, že dlužník jedná o otázkách podmínek prodeje nemovitosti s potencionálním zájemcem, Ing. Hayssamem Bromem. Navrhovatel tvrdí, že vzhledem k dosavadní platební morálce dlužníka existuje důvodná obava, že v případě prodeje dlužník nepoužije inkasované finanční prostředky k uspokojení věřitelů.

Dle § 111 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. (§ 11 odst. 2 IZ). Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné (§ 111 odst. 3 IZ).

Dle ustanovení § 113 odst. 1 IZ může insolvenční soud, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Dlužník je zahájením insolvenčního řízení ze zákona omezen v možnosti nakládat se svým majetkem s tím, že úkony učiněné v rozporu s tímto omezením jsou vůči věřitelům neúčinné. Nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ přichází v úvahu obvykle tehdy, není-li omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou plynoucí z ustanovení § 111 odst. 1 IZ dostatečným, nebo je dlužník nerespektuje, anebo je-li důvodnou obava, že je respektovat nebude.

Prodej nemovitosti je nepochybně takovým nakládáním s majetkem dlužníka, jež zákon po zahájení insolvenčního řízení zakazuje, neboť zakládá podstatnou změnu ve skladbě majetku dlužníka a nespadá pod žádnou z výjimek stanovených v ustanovení § 111 odst. 2 IZ. Omezení nakládání s majetkem dlužníka stanovená v ustanovení § 111 odst. 1 se tedy v daném případě jeví jako dostatečná. Z návrhu nevyplývá, že by dlužník tato omezení nerespektoval, a důkazy nepodložené tvrzení insolvenčního navrhovatele, že insolvenční dlužník před zahájením insolvenčního řízení jednal o prodeji nemovitosti se třetí osobou, nezakládá důvodnou obavu, že insolvenční dlužník zákonná omezení nakládání se svými majetkem po zahájení insolvenčního řízení respektovat nebude. Soud proto dospěl k závěru, že zájmy věřitelů jsou v tomto stadiu řízení dostatečně chráněny a nařízení navrhovaného předběžného opatření by, stejně jako jmenování předběžného správce, bylo nadbytečné, a návrh zamítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet až ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno zvláštním způsobem, tedy ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

V Praze dne 28. února 2013

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Tomášková