MSPH 88 INS 4024/2011-B-22
Č.j. : MSPH 88 INS 4024/2011-B-22 MSPH 88 INS 4025/2011

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníků Luboše anonymizovano , anonymizovano a Lenky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Wassermannova 1043/7, 152 00 Praha 5, o změně schválení oddlužení

t a k t o: I. Výrok II. usnesení č.j. MSPH 88 INS 4024/2011-B-11 ze dne 10.5.2011 se mění takto:

Soud ukládá dlužníkům a) a b), aby po dobu 5 let platili níže označeným nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek prostřednictvím insolvenčního správce JUDr. Martina Šípa vždy ke každému 25. dni v měsíci, počínaje 25.6.2011, z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce, podle poměru pohledávek věřitelů takto:

-v.č. 1-Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 215.954,74 Kč, 31,71 % z těchto příjmů;

-v.č. 2-PhDr. Petr anonymizovano , anonymizovano na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 31.113,-Kč, 4,57 % z těchto příjmů;

-v.č. 3-Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 28.013,43 Kč, 4,11 % z těchto příjmů;

-v.č. 4-COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 20.146,78 Kč, 2,96 % z těchto příjmů;

-v.č. 5-ESSOX s.r.o., IČ: 26764652 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 158.196,40 Kč, 23,23 % z těchto příjmů;

-v.č. 6-Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350 na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 14.258,77 Kč, 2,09 % z těchto příjmů;

-v.č. 7-GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 175.371,76 Kč, 25,75 % z těchto příjmů;

-v.č. 9-Citibank Europe plc, IČ: 132781, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 38.034,64 Kč, 5,58 % z těchto příjmů.

II. Insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Šípovi soud ukládá, aby z finančních prostředků určených k uspokojení věřitelů v měsíci listopadu 2011 uhradil uspokojení pohledávky věřiteli č. 9-Citibank Europe plc, IČ: 132781 do výše 6,75 % jeho zjištěné MSPH 88 INS 4025/2011 pohledávky. Zbývající částku správce rozvrhne všem věřitelům dle výroku I. tohoto usnesení. Odůvodnění: Usnesením č.j.-B-11, MSPH 88 INS 4025/2011 ze dne 10.5.2011 schválil zdejší soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Ve výroku II. uvedeného usnesení byl určen poměr pohledávek věřitelů, podle kterého jsou každý měsíc jejich nezajištěné pohledávky z příjmů dlužnice poměrně uspokojovány.

Dne 3.5.2011 přihlásil do řízení svou pohledávku věřitel č. 9-Citibank Europe plc. Jeho přihláška byla odmítnuta usnesením zdejšího soudu č.j.-P10-3, MSPH 88 INS 4025/2011 ze dne 5.5.2011, usnesení bylo po odvolání věřitele potvrzeno i rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 16.6.2011. Po dovolání věřitele Nejvyšší soud České republiky svým usnesením č.j. 29 NSČR 39/2011-P10-17 ze dne 14.9.2011 zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů s tím, že přihláška věřitele č. 9 nebyla podána opožděně a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dne 7.11.2011 se konalo 2. přezkumné jednání, při kterém byla přihláška v.č. 9 zcela zjištěna.

Ze zpráv insolvenčního správce ze dne 1.8.2011 a 1.11.2011 bylo zjištěno, že věřitelům č. 1-7 v souladu s usnesením o schválení oddlužení na uspokojení jejich zjištěných pohledávek dosud vyplatil celkem 43.469,-Kč, tj. 6,75 % jejich zjištěných pohledávek.

Dle § 407 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

S ohledem na skutečnost, že dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky je přihláška v.č. 9 včas přihlášená, tato byla při přezkumném jednání zcela zjištěna a je třeba jí zahrnout do splátkového kalendáře, rozhodl soud ve smyslu § 407 odst. 3 IZ ve výroku I. o změně výroku II. usnesení o schválení oddlužení, ve kterém je určen poměr nezajištěných věřitelů, které jsou v oddlužení uspokojovány, a to vč. pohledávky v.č. 9.

Ve výroku II. pak soud uložil insolvenčnímu správci, aby věřiteli č. 9 uhradil na jeho zjištěnou pohledávku poměrnou část ve výši 6,75 %, tj. ve výši, v jaké již byli ostatní věřitelé č. 1-7 v průběhu plnění splátkového kalendáře v období červen-říjen 2011 uspokojeni.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 16. listopadu 2011 JUDr. Jana Pečánková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Křivská