MSPH 88 INS 3990/2013-B-73
Č.j. MSPH 88 INS 3990/2013-B-73

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Pod Lipami 2513/68, 130 00 Praha 3, o návrhu Ing. Miroslava anonymizovano na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka takto:

Ing. Miroslavu anonymizovano se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Petra anonymizovano ohledně spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku parc.č. St. 65/1, jehož součástí je stavba-Nesměřice, č.p. 14, bydlení a 1/2 pozemků parc.č. 1689, 1691 a 1402, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 516 a LV 10069, katastrální území Nesměřice. Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 19.12.2014 požádal Ing. Miroslav anonymizovano o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro osobu blízkou ve věci prodeje spoluvlastnického podílu nemovitostí v k.ú. Nesměřice. Navrhovatel svou žádost odůvodnil tím, že se jedná o nemovitost, jejíž ideální polovinu vlastní a kterou spolu s dlužníkem dostali darem od rodičů, kteří zde mají zřízeno věcné břemeno doživotního užívání, k chalupě má celá rodina citovou vazbu a proto by jí chtěl v rodině uchovat. Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. S povolením výjimky Ing. Miloslavu anonymizovano vyslovil dne 22.12.2014 souhlas i zástupce věřitelů, soud proto neshledal důvod, proč ji nepovolit a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání však může podat jen osoba, která návrh podala. (§ 295 odst. 3 IZ)

V Praze 7. ledna 2015 JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Kertészová