MSPH 88 INS 3356/2014-A-10
Č.j.: MSPH 88 INS 3356/2014-A-10

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Dagmar Štědrou v insolvenční věci dlužníka: Renoil CZ s.r.o., IČ 24199354, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6-Veleslavín, o návrhu insolvenčních věřitelů: a) Kateřina anonymizovano , anonymizovano , Količín 22, 769 01 Holešov, a b) Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Komenského 330, 541 01 Trutnov,

takto :

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14.02.2014 č.j. MSPH 88 INS 3356/2014- A-7 se zrušuje. II. Řízení se zastavuje. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Věřitelé se insolvenčním návrhem ze dne 10.02.2014 domáhají vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Dne 14.02.2014 vydal insolvenční soud usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu. Dne 17.02.2014 vzali insolvenční navrhovatelé insolvenční návrh zpět.

Dle ustanovení § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Dle § 130 odst. 1 IZ platí, že je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí. Navrhovatelé vzali svůj návrh zpět, poté, co o něm insolvenční soud nepravomocně rozhodl, soud proto své předchozí rozhodnutí o návrhu zrušil a insolvenční řízení zastavil. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. K podání odvolání je oprávněn pouze navrhovatel.

V Praze dne 18. února 2014

Mgr. Dagmar Štědrá asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Hašková