MSPH 88 INS 32713/2014-B-19
Č.j.: MSPH 88 INS 32713/2014-B-19

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníků-manželů: Lubomír anonymizovano , anonymizovano , IČ 63061465 a Blanka anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Uzavřená 649, 182 00 Praha 8, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Výroky VII.-XIII. usnesení č.j. MSPH 88 INS 32713/2014-B-8 ze dne 17.2.2015 se s účinností od 13.5.2016 mění takto:

VII. Soud přikazuje plátci mzdy dlužníka Lubomíra anonymizovano , jímž je ke dni vyhotovení tohoto usnesení společnost All 4 Flying s.r.o., IČ 28537858, se sídlem Plzeňská 429/245, Stodůlky, 155 00 Praha 5, každému dalšímu zaměstnavateli či plátci jiného příjmu dlužníka, příslušnému úřadu práce v případě nezaměstnanosti dlužníka nebo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v případě přiznání důchodu dlužníkovi, aby ode dne doručení tohoto rozhodnutí strhával ze mzdy (či jiného příjmu) dlužníka při její výplatě částku ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a tuto částku zasílal do pěti dnů po jejím sražení na bankovní účet majetkové podstaty č. 2111138781/2700. Srážky se provádějí z čisté mzdy nebo jiného příjmu.

VIII. Soud ukládá dlužníkovi, aby v případě své pracovní neschopnosti bez zbytečného odkladu kontaktoval insolvenčního správce a v součinnosti s ním a svým zaměstnavatelem provedl výpočet nezabavitelné části svého měsíčního příjmu ze své mzdy a dávky nemocenského pojištění. V případě, že bude dlužníkovi buď zaměstnavatelem, nebo Českou správou sociálního zabezpečení vyplacen příjem přesahující vypočtenou nezabavitelnou část jeho měsíčního příjmu, ukládá soud dlužníkovi, aby tuto přesahující část svého měsíčního příjmu zaslal do pěti pracovních dnů na účet insolvenčního správce.

IX. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby splátky obdržené dle výroku VI.-VIII. tohoto usnesení zasílal po odečtení zálohy na svou odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 1.350,-Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, je-li jejím plátcem, měsíčně na účet jednotlivých věřitelů v poměru a termínu dle výroku III. tohoto usnesení.

X. Soud ukládá věřitelům označeným ve výroku III. tohoto rozhodnutí, aby do 15 dnů od okamžiku zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku oznámili insolvenčnímu správci čísla bankovních účtů, na která požadují zasílat částky na ně připadající dle tohoto rozhodnutí.

XI. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby v případě řádného průběhu oddlužení podal po uplynutí doby dle výroku II. zprávu o splnění oddlužení. Zjistí-li správce v průběhu řízení jakékoliv skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

XII. Soud ukládá oběma dlužníkům, aby -předkládali insolvenčnímu správci pravidelně jednou ročně přehled svých příjmů za uplynulých 12 měsíců, a to vždy do konce měsíce února, -neprodleně sdělili insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci každou změnu svého bydliště či zaměstnání, příp. jiné okolnosti, které by mohly mít vliv na plnění oddlužení (zejména zásadní změny výše příjmů).

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-8 ze dne 17.2.2015 zdejší soud schválil oddlužení dlužníků-manželů Lubomíra anonymizovano a Blanky anonymizovano , ve kterém mimo jiné plátci důchodu dlužnice uložil povinnost provádět zákonem stanovené srážky a dlužníkovi s příjmem ze samostatné výdělečné činnosti uložil povinnost hradit měsíční zálohy na splátky a další povinnosti zajišťující řádný průběh plnění splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 3.5.2016 insolvenční správce soudu sdělil, že dlužník ukončil své podnikání a od 1.5.2016 je zaměstnán u společnosti All 4 Flying s.r.o., IČ 28537858, se sídlem Plzeňská 429/245, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Dle § 407 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Vzhledem ke změně příjmu dlužníka proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 13. května 2016 JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: H.Hanzlíčková