MSPH 88 INS 32379/2015-A-13
Č. j.: MSPH 88 INS 32379/2015-A-13

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníků-manželů: Jan anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 a Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem Vyšší 1471/7, 140 00 Praha 4, o odvolání proti usnesení č.j. MSPH 88 INS 32379/2015-A-9 ze dne 25.4.2016

takto: Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 88 INS 32379/2015-A-9 ze dne 25.4.2016 se mění tak, že dlužníkům se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Usnesením č. j. MSPH 88 INS 32379/2015-A-9 ze dne 25.4.2016 soud uložil dlužníkům-manželům anonymizovano povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč, neboť doložené příjmy dlužníků nejsou dostatečné pro povolení oddlužení a jako způsob řešení úpadku dlužníků přichází v úvahu pouze konkurs. Usnesení bylo doručeno dlužníkům dne 2. 5. 2016. Svým včasným podáním doručeným soudu dne 19. 5. 2016 podali dlužníci do citovaného usnesení odvolání, jímž se domáhají zrušení předmětného usnesení. Dlužníci tvrdí, že dlužník Jan anonymizovano má měsíční příjem z pracovního poměru v průměrné výši 11.788 Kč a dále je poživatelem invalidního důchodu ve výši 4.756 Kč měsíčně a z těchto jeho příjmů jsou dlužníci schopni v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře uhradit věřitelům více než 30 % jejich pohledávek. Na výzvu soudu pak dlužníci dne 6.6.2016 doplnili odvolání o listinu dokládající tvrzenou výši příjmu dlužníka.

Podle ustanovení § 95 IZ, může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Rozhodnutí o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení není rozhodnutím ve věci samé a odvolání proti němu je přípustné.

Vzhledem k tomu, že dlužníci dodatečně doložili své příjmy v tvrzené výši, insolvenční soud shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu a proto změnil napadené rozhodnutí jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet až ode isir.justi ce.cz

dne, kdy bude toto usnesení doručeno zvláštním způsobem, tedy ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

V Praze dne 7. června 2016

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: H.Hanzlíčková