MSPH 88 INS 32188/2015-A-11
Č.j.: MSPH 88 INS 32188/2015-A-11

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: Spálenka & Partners s.r.o., IČ: 284 57 374, V Kapslovně 2770/7, 130 00 Praha 3, o návrhu insolvenčního navrhovatele: Björn anonymizovano , anonymizovano , Hauptstrasse 31, 381 73 Dettum, Německo, práv. zást.: Mgr. Andrej Lokajíček, advokát a společník STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o., IČ: 036 80 215, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 32188/2015-A-5 ze dne 6.1.2016 se mění tak, že insolvenčnímu navrhovateli se ukládá povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-5 ze dne 6.1.2016 uložil soud navrhovateli povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se navrhovatel v zákonné lhůtě odvolal a požadoval, aby odvolací soud změnil usnesení tak, že se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá a pokud by k takové změně neshledal důvod, aby stanovil zálohu v přiměřené výši.

V odvolání navrhovatel uvedl mimo jiné to, že výši uložené zálohy nelze považovat za přiměřenou nákladům, které insolvenčnímu správci bezprostředně po ustanovení do funkce vzniknou.

Dle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Z příloh k vyjádření dlužníka k návrhu ze dne 1.2.2016 soud ověřil, že dlužník je vlastníkem bytové jednotky č. 1393/15, budova Holešovice č. 1392, 1393 v k.ú. Holešovice zapsané na LV 9518 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu.

V případě řešení úpadku konkursem představují náklady insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, jež dosahuje dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. nejméně 45.000,-Kč. V daném případě vzal soud v úvahu konkrétní okolnosti věci, jimiž jsou zejména majetkové poměry dlužníka, z nichž vyplývá, že náklady

řízení bude možné minimálně zčásti uhradit z ev. výtěžku zpeněžení majetkové podstaty a odvolání vyhověl. Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud stanovil ve výši 15.000,-Kč, tj. ve výši, kterou považuje za přiměřenou a dostatečnou k úhradě nákladů, které správci po ustanovení do funkce vzniknou.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení mohou insolvenční navrhovatelé podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 5. února 2016

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: H.Hanzlíčková