MSPH 88 INS 319/2014-A-7
č.j. : MSPH 88 INS 319/2014-A-7

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr.Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: LIMARK cs, s.r.o. ,, v likvidaci", IČ: 25382373, Budovatelská 111/7, 190 00 Praha 9 -o odvolání navrhovatele ze dne 17.1.2014

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8.1.2014 č.j. MSPH 88 INS 319/2014-A-5, kterým byl navrhovatel vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč, se zrušuje.

Odůvodnění

Usnesením zdejšího soudu č.j. MSPH 88 INS 319/2014-A-5 ze dne 8. 1. 2014 byl navrhovatel vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč.

Dle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého dle § 36a zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, se přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Po ověření údajů uvedených v odvolání navrhovatele rozhodl soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 22. ledna 2014

JUDr.Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Jana Sušická