MSPH 88 INS 3120/2010-P9-4
Č.j.: MSPH 88 INS 3120/2010-P9-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci dlužníka: Komunikace Zít s.r.o., IČ: 45789801, se sídlem Areál výzkumných ústavů 267, 190 11 Praha 9, Běchovice, o odvolání věřitele č. 3-Finanční úřad v Žatci, se sídlem Smetanovo nám. 1017, 438 01 Žatec, proti usnesení č.j. MSPH 88 INS 3120/2010-P9-2 ze dne 17.8.2010

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 3120/2010-P9-2 ze dne 17.8.2010 se ve výroku I. mění tak, že přihláška č. P9 věřitele č. 3 se neodmítá a ve výroku II. se mění tak, že účast věřitele č. 3 v rozsahu přihlášky č. P9 v insolvenčním řízení nekončí. Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 3120/2010-P9-2 ze dne 17.8.2010 odmítl přihlášku č. P9 věřitele č. 3-Finanční úřad v Žatci s odůvodněním, že byla podána později než v určené 30ti denní lhůtě od zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Proti tomuto usnesení se věřitel č. 31-Finanční úřad v Žatci včas odvolal. Ve svém odvolání uvedl, že podání evidované soudem jako přihláška č. P9 není samostatnou přihláškou, ale jedná se o doplnění přihlášky doručené soudu dne 18.6.2010, která je soudem evidována jako přihláška P3.

Podle § 8 zákona č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Dle § 192 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění-insolvenční zákon (dále jen IZ) může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání.

Soud prvního stupně napadené usnesení přezkoumal a protože s ohledem na ustanovení § 192 odst. 4 IZ odvolání shledal důvodným, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 12. dubna 2011 JUDr.Jana Pečánková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Křivská