MSPH 88 INS 3096/2012-A-9
Č.j.: MSPH 88 INS 3096/2012-A-9

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci dlužníka: Karel anonymizovano , anonymizovano , bytem Vršovická 1429/68, 100 00 Praha 10, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. MSPH 88 INS 3096/2012-A-7 ze dne 12.3.2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 3096/2012-A-7 ze dne 12.3.2012 se mění tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.500,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 3096-A-7 ze dne 12.3.2012 uložil dlužníkovi Karlu anonymizovano (dále jen dlužník), jež se insolvenčním návrhem ze dne 9.2.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť dlužník na výzvu soudu nedoložil, že jeho závazky nevznikly z jeho podnikatelské činnosti.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požádal o zproštění od zálohy 50.000,-Kč. V odvolání dlužník uvedl, že jeho závazky vznikly v období, kdy byl zaměstnán, avšak nemůže doložit pracovní smlouvy, neboť je ztratil zřejmě při stěhování. K odvolání dlužník přiložil Přehled oznámení vydaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Evidenční listy důchodového pojišťění, kterými osvědčuje své zaměstnanecké poměry.

Podle § 8 zákona č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Soud prvního stupně napadené usnesení přezkoumal a vzhledem k doloženým skutečnostem shledal odvolání důvodným. Postupoval proto dle § 8 zákona o VSÚ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

V Praze dne 20. dubna 2012 JUDr.Jana Pečánková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Smetánková