MSPH 88 INS 3043/2010-C28-7
MSPH 88 INS 3043/2010-C28-7 Č. j.: MSPH 188 ICm 128/2014-126 MSPH 88 INS 3043/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobkyně: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, IČO 726 57 111 sídlem Washingtonova 25, 110 00 Praha 1 zástupce insolvenčního správce Ing. Vladimíry Jechové Vápeníkové sídlem Révová 3242/3, 100 00 Praha 10 insolvenčního správce dlužníka: STZ a.s., IČO 272 94 099 proti žalované: INSOLV, v.o.s., IČO 283 98 483 sídlem Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1 insolvenční správce dlužníka: Oleofin, a.s., IČO 271 67 658 o určení pravosti přihlášených dílčích pohledávek č. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58

takto: I. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 48 ve výši 6 029,08 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. II. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 49 ve výši 4 093,79 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. III. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 50 ve výši 156,25 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. IV. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 51 ve výši 3 169,10 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. isir.justi ce.cz 2 MSPH 188 ICm 128/2014 V. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 52 ve výši 2 484,89 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. VI. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 53 ve výši 2 575,43 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. VII. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 54 ve výši 2 165,83 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. VIII. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 55 ve výši 1 552,69 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. IX. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 56 ve výši 1 221,19 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. X. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 57 ve výši 1 404,97 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. XI. Žaloba na určení, že dílčí pohledávka žalobce č. 58 ve výši 1 481,12 Kč za dlužníkem Oleofin, a. s., IČ: 271 67 658, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod spisovou značkouje po právu, se zamítá. XII. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 17. 6. 2011 se žalobkyně domáhá určení, že ve výroku uvedené dílčí pohledávky č. 48-58, jež přihlásila do insolvenčního řízení vedeného s dlužníkem Oleofin, a. s., IČO 271 67 658, jsou po právu. 2. Při přezkumném jednání konaném dne 16. 5. 2011 byly uvedené dílčí pohledávky č. 48-58 insolvenčním správcem zcela popřeny co do pravosti. 3. Žalobkyně tvrdí, že dílčí pohledávky č. 48-58 představují dlužníkem neuhrazené poplatky z prodlení vyúčtované společností KOMA, s. r. o., za neuhrazené faktury vystavené k úhradě kupní ceny za zboží-hydroxid sodný tekutý. Pohledávky z neuhrazených faktur i penalizačních faktur byly postoupeny společností KOMA, s. r. o., žalobkyni smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 6. 5. 2010. 4. Žalovaná navrhuje zamítnutí žaloby s tím, že žalobkyně nedoložila dodávky zboží- hydroxidu sodného dlužníkovi, tj. nedoložila existenci pohledávek postoupených na ni společností KOMA, s. r. o. Dlužník se tak nemohl dostat do prodlení s úhradou ceny za dodání zboží, ze kterého by nárok na případný poplatek z prodlení mohl vyplývat. O pohledávkách, jejichž příslušenství je předmětem tohoto sporu, rozhodl Městský soud v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 188 ICm 127/2014 tak, že žalobu na určení pohledávek zamítl. Není možné, aby byly po právu pohledávky představující příslušenství pohledávek, jež po právu nejsou. 5. Dle ustanovení § 198 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ) mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. 3 MSPH 188 ICm 128/2014 od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. V této žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. 6. Soudu je z vlastní činnosti známo, že žalobkyně přihlásila dne 31. 8. 2010 do insolvenčního řízení pohledávku, kterou soud eviduje pod č. 63 a která se skládala celkem z 60 dílčích pohledávek. Dne 22. 9. 2010 žalobkyně soudu předložila k výzvě správce opravenou přihlášku a dne 13. 5. 2011 předložila bez předchozí výzvy doplnění své přihlášky. 7. Soudu je dále z vlastní činnosti známo, že žalovaná při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 16. 5. 2011 popřela dílčí pohledávky č. 48-58 co do pravosti zcela. Důvodem popření bylo neprokázání existence pohledávek věřitelem. Z kopie vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky soud zjistil, že toto bylo doručeno žalované dne 1. 6. 2011. Žaloba o určení pravosti přihlášených dílčích pohledávek byla doručena soudu dne 17. 6. 2011 a byla tedy podána včas. 8. Z faktur č. 201000003-č. 201000015, které byly provedeny k důkazu, soud zjistil, že těmito fakturami byl společností KOMA, s. r. o., účtován poplatek z prodlení za jednotlivé neuhrazené pohledávky, které byly žalobkyní přihlášeny jako dílčí pohledávky č. 37-47. 9. Soudu je z vlastní činnosti známo, že rozsudkem č. j. MSPH 188 ICm 127/2014-128 byla zamítnuta žaloba na určení pravosti pohledávek č. 37-47, když žalobce neprokázal jejich existenci. V dané věci tedy nelze než dospět ke stejnému závěru jako žalovaná a to, že není možné, aby byly po právu pohledávky představující příslušenství pohledávek, jež po právu nejsou. Soud tedy rozhodl jak uvedeno ve výrocích I. až XI. 10. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, s ohledem na to, že žaloba o určení pravosti a výše sporné pohledávky žalobkyně, která je insolvenční správkyní dlužnice STZ, a. s., směřuje proti insolvenčnímu správci dlužnice Oleofin, a. s., a podle ustanovení § 202 odst. 2 IZ platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 21. února 2018

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková.