MSPH 88 INS 29332/2012-C6-41
MSPH 88 INS 29332/2012-C6-41 Č. j.: MSPH 188 ICm 2690/2014-313 MSPH 88 INS 29332/2012

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobkyň: a) Laura Richter, narozená dne bytem b) Luisa Richter, narozená dne bytem obě zastoupeny opatrovnicí advokátkou Mgr. Pavlou Kotolovou sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 07 Praha 4 c) Kristýna Schusterová, narozená dne bytem zastoupena advokátem JUDr. Michalem Filipem sídlem Arbesovo nám. 257/7, 150 00 Praha 5 proti žalovanému: JUDr. Jan Kubálek, IČO 713 45 574 sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 insolvenční správce dlužnice: U.M.C., s. r. o., IČO 250 91 026 o nařízení předběžného opatření

takto: Soud nařizuje toto předběžné opatření: Žalovanému se zakazuje až do právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání žalobkyň a) a b) proti rozsudku Vrchního soudu v Praze čj. 104 VSPH 3/2018-286 ze dne 26.2.2018 zcizovat nemovitosti -pozemek parc. č. 301/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lety, č.p. 13, zemědělská usedlost, -pozemek parc. č. 301/3, ostatní plocha, jiná plocha -pozemek parc. č. 302, zahrada, zemědělský půdní fond, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na listu vlastnictví č. 1230 pro katastrální území Lety u Dobřichovic, obec Lety . Odůvodnění: l. Žalobkyně a) a b) se domáhají vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil žalovanému, aby se zdržel až do vydání rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání žalobkyň ze dne 3.5.20180, zcizení pozemku parc. č. 301/1, zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba: Lety, č.p. 13, zemědělská usedlost, na pozemku parc. č. 301/1, pozemku parc. č. 301/3, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku parc. č. 302, zahrada, zemědělský půdní fond, vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na listu vlastnictví č. 1230 pro katastrální území Lety u Dobřichovic, obec Lety .

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hašková isir.justi ce.cz 2 MSH 188 ICm 2690/2014

2. Žalobkyně tvrdí, že dne 3.5.2018 podaly prostřednictvím opatrovnice dovolání ve věci 188 ICm 2690/2014. O dovolání nebylo dosud rozhodnuto. 3. Žalobkyně se dozvěděly, že žalovaný jako navrhovatel dražby má v úmyslu prostřednictvím dražby dne 20. 6. 2018 zcizit ve výroku uvedené nemovitosti . 4. Žalobkyně tvrdí, že v případě, že by došlo ke zcizení předmětných nemovitostí, bylo by zmařeno celé dovolací řízení a případně i řízení navazující. K převodu vlastnického práva v případě dražeb dochází udělením příklepu. Hrozí tedy, že by nastala situace, kdy Nejvyšší soud vyhoví dovolání žalobkyň, ale řízení ztratí smysl, neboť v mezidobí nabyde nový vlastník předmětné nemovitosti v dobré víře a žalobkyně tak budou nevratně připraveny o vlastnické právo k žalovaným nemovitostem. Žalobkyně a) a b) mají za to, že je nezbytné zajistit, aby nedošlo k převodu vlastnického práva k předmětným nemovitostem až do okamžiku úplného skončení tohoto řízení, a to včetně řízení o dovolání. V opačném případě by hrozil na straně žalobkyň vznik majetkové újmy velkého rozsahu, který by byl nevratný. 5. Žalobkyně a) a b) mají za to, že je na místě postup dle ust. § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř. pro vydání předběžného opatření spočívající v uložení povinnosti žalovanému zdržet se zcizení předmětných nemovitostí, a to na dobu určitou, tj. do doby, než Nejvyšší soud rozhodne o dovolání žalobkyň a) a b). 6. Dle § 74 odst.1 o.s.ř. před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. 7. Dle § 75 odst.2 o.s.ř. návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Dle odst.3 ustanovení je navrhovatel připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává. 8. Dle § 75b odst.1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dle odst. 2 nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne. Dle ustanovení odst.3 písm. d) neplatí odst.1 a 2 osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§ 138); 9. Dle § 76 odst.1 písm d) a e) o.s.ř.předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy, aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. 10. V dané věci je soud přesvědčen, že předpoklady pro postup dle § 74 a násl. jsou splněny. Z povahy věci není nutné, aby z návrhu vyplývalo, že žalobce zamýšlí podat návrh na zahájení řízení ve věci samé, neboť v tomto případě je účel uvedeného ustanovení naplněn tím, že probíhá dovolací řízení, které může vyústit ve zrušení dovoláním napadeného

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hašková. 3 MSH 188 ICm 2690/2014

rozhodnutí, čímž se znovu otevře nalézací řízení. Dále je soud přesvědčen, že žalobkyně dostatečně vylíčily skutečnosti, kterými odůvodňují předběžné opatření a s ohledem na skutečnost, že byly osvobozeny od soudního poplatku (čl.215) pro dovolací řízení, nemají povinnost skládat jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením. 11. Soudu je z vlastní činnosti známo, že rozsudkem Vrchního soudu v Praze 104 VSPH 3/2018-286 ze dne 26.2.2018, který nabyl právní moci dne 8.3.2018 byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze čj. 188 ICm 2690/2014-242 ze dne 7.6.2017, kterým byla zamítnuta žaloba na vyloučení ve výroku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka U.M.C. s.r.o. Dále je soudu známo, že ve věci bylo soudu dne 3.5.2018 doručeno dovolání žalobkyň do uvedeného rozsudku. O tomto dovolání nebylo doposud Nejvyšším soudem ČR rozhodnuto. 12. V databázi Katastrálního úřadu( LV č.1230 k.ú.Lety ) soud ověřil, že jako vlastník ve výroku uvedených nemovitostí je zapsán dlužník U.M.C. s.r.o. Žalovaný je insolvenčním správcem majetku dlužníka, k majetku má tedy dispoziční právo. 13. Z dražební vyhlášky o konání dobrovolné dražby má soud za prokázané, že k návrhu insolvenčního správce JUDr.Jana Kubálka mají být ve výroku uvedené nemovitosti draženy dne 20.6.2018 ve 13 hod dražebníkem NAXOS a.s. , č.dražby DD/014/2018. 14. Na základě zjištěných skutečností dospěl soud, stejně jako žalobkyně závěru, že případným vydražením ve výroku uvedených nemovitostí by byl nastolen nevratný stav, kdy by nemovitosti nabyl nový vlastník. Po zaplacení ceny dosažené vydražením by byl dále proveden zápis v katastru nemovitostí o změně vlastníka nemovitostí ve prospěch vydražitele. Žalovaný insolvenční správce by pozbyl dispoziční oprávnění k předmětným nemovitostem, změnilo by se jeho postavení jako účastníka řízení a žalobkyně by se tak, pro případ, že by byly úspěšné v dovolacím řízení, dostaly do situace, kdy by bylo ztíženo jejich právní postavení v rámci dalšího řízení, které by prakticky ztratilo smysl. Soud tedy návrhu žalobkyň vyhověl a rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Praha 18. června 2018

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hašková.