MSPH 88 INS 29332/2012-C6-8
MSPH 88 INS 29332/2012-C6-8

Č.j. : 188 ICm 2690/2014-89

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci žalobkyň: a) Laura Richter, nar. , b) Luisa Richter, nar. , žalobci a) a b) zastoupeni: Šárka Schusterová, nar. , a c) Kristýna Schusterová, nar. , proti žalovanému: JUDr. Jan Kubálek, IČ: 713 45 574, nar. , insolvenční správce, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, o vyloučení věci z majetkové podstaty

t a k t o:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne 11. 8. 2014 domáhají vyloučení každá ideální 1/6 pozemku parc. č. 301/1, jehož součástí je stavba č. p. 13, ideální 1/6 pozemku parc. č. 301/3, a ideální 1/6 pozemku parc. č. 302, vše v k. ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety, zapsáno pokračování-2-188 ICm 2690/2014 na LV č. 1230 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ (společně dále jen nemovitosti ) z majetkové podstaty dlužníka U.M.C., s. r. o., IČ: 250 91 026, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 (dále jen dlužník ).

Žalobkyně tvrdí, že vlastnické právo ke shora uvedeným spoluvlastnickým podílům na nemovitostech nabyly jakožto dědictví po paní Jarmile Eliškové, nar. , zesnulé dne . Podle tvrzení žalobkyň paní Jarmila Elišková jakožto kupující na straně jedné uzavřela dne 9. 12. 2009 kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k předmětným spoluvlastnickým podílům s dlužníkem jakožto prodávajícím na straně druhé. Dlužník se zavázal podat návrh na vklad vlastnického práva ke spoluvlastnickým podílům do katastru nemovitostí, avšak ten nebyl ani jednou ze smluvních stran do dne úmrtí paní Jarmily Eliškové podán. Z tohoto důvodu podaly dne 11. 7. 2014 žalobkyně jakožto právní nástupkyně paní Jarmily Eliškové návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Žalobkyně tvrdí, že trvá obligační právo dlužníka, resp. žalovaného umožnit žalobkyním nabytí jejich vlastnického práva.

Žalovaný nárok uplatněný v žalobě v celém rozsahu odmítá s tím, že předmětné nemovitosti byly k okamžiku účinku rozhodnutí o úpadku dlužníka majetkem dlužníka, a proto byly dne 4. 7. 2013 sepsány do soupisu majetkové podstaty. Jednatel dlužníka, pan Horst Udo Richter, potvrdil správnost soupisu, tedy i vlastnické právo dlužníka. Žalovaný dále tvrdí, že vlastnické právo k nemovitostem se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch paní Eliškové či žalobkyň podán nebyl, nedošlo ani k nabytí vlastnického práva v její či jejich prospěch. Žalovaný kromě toho zpochybňuje také pravost podpisu paní Jarmily Eliškové na kupní smlouvě ze dne 9. 12. 2009, když tento podpis není úředně ověřen. Podpis jednatele dlužníka byl uznán zpětně až dne 10. 7. 2014.

Dle ustanovení § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu majetkové podstaty zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo (odst. 2).

Dle ustálené judikatury lze vyhovět žalobě o vyloučení majetku z podstaty za předpokladu, že za 1) věc byla insolvenčním správcem zapsána do soupisu majetkové podstaty, za 2) excindační žaloba byla uplatněna u soudu v soudem stanovené lhůtě, za 3) žaloba směřuje proti příslušnému insolvenčnímu správci, za 4) v době rozhodování trvají účinky prohlášení konkursu a věc je nadále zapsána v soupisu a za 5) osoba, která se domáhá vyloučení ze soupisu prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, ale i to, že právo, které vylučuje zápis svědčí jí.

Soudu je z vlastní činnosti známo, že usnesením čj 88 INS 29332/2012-A-33 ze dne 3. 5. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka U.M.C. s. r. o., prohlášen konkurs na jeho majetek a žalovaný byl jmenován insolvenčním správcem. Účinky konkursu trvají. Soudu je dále z vlastní činnosti známo, že žalovaný sporné nemovitosti dne 4. 7. 2013 sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužnice, že o tomto soupisu vyrozuměl zákonnou zástupkyni žalobkyň a) a b) dne 28. 7. 2014 a že žalobkyně c) vyrozuměna nebyla. Lhůta dle § 225 odst. 2 uplynula pokračování-3-188 ICm 2690/2014

žalobkyním a) a b) dne 27. 8. 2014, žalobkyni c) nemohla plynout. Žaloba podaná dne 11. 8. 2014 byla tedy podána včas.

Čtyři první podmínky tak má soud za splněné. Pro rozhodnutí ve věci je podstatné naplnění podmínky páté, tj. posouzení, zda bylo prokázáno, že věc neměla být do soupisu zařazena a zda žalobkyně prokázaly, že jim svědčí právo vylučující soupis.

Z kupní smlouvy ze dne 9. 12. 2009 soud zjistil, že byla uzavřena dlužníkem jako prodávajícím na straně jedné a paní Jarmilou Eliškovou jako kupující na straně druhé. Předmětem smlouvy jsou shora specifikované nemovitosti. Smlouva je podepsána jednatelem dlužníka a paní Jarmilou Eliškovou. Podpis kupující na smlouvě není úředně ověřen, podpis jednatele prodávajícího, tj. dlužníka byl uznán zpětně až dne 10. 7. 2014.

Z návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí soud zjistil, že byl podán dne 11. 7. 2014 žalobkyněmi na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV 1230 k. ú. Lety u Dobřichovic, stav k 16. 3. 2015, soud zjistil, že vlastnické právo k příslušným nemovitostem zapsaným na tomto listu vlastnictví svědčí dlužníkovi. Tento stav soud ověřil nahlédnutím do veřejné databáze katastru nemovitostí a má za prokázané, že trvá ke dni 8. 2. 2016.

Dle ust. § 205 odst. 2 IZ podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.

Dle ust. § 133 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ), převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Dle ust. § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.

Smlouva o převodu nemovitosti má jednak účinky obligační a jednak účinky věcné. Obligační účinky spočívají ve vzniku závazkového právního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, jehož obsahem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu převáděnou nemovitost do vlastnictví, jemuž odpovídá závazek kupujícího převáděnou nemovitost do svého vlastnictví převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu. Obligační účinky jsou předpokladem pro to, aby mohly nastat účinky věcné, tj. vznik vlastnického práva k nemovitosti na základě vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. (Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č. j. 31 Cdo 2808/2004 ze dne 14. června 2006.)

Ze shora uvedeného je zřejmé, že vlastnictví k nemovité věci se nabývá až zápisem, resp. vkladem do katastru nemovitostí. Tento intabulační princip je zakotven nejen v NOZ, ale stejnou konstrukci pro nabytí vlastnického práva obsahoval i OZ. V daném případě věcné účinky z kupní smlouvy nenastaly, neboť vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem ve prospěch paní Jarmily Eliškové resp. žalobkyň nebyl v katastru nemovitostí proveden. pokračování-4-188 ICm 2690/2014

V případě věřitelského insolvenčního návrhu náleží do majetkové podstaty dlužníka v souladu s ust. § 205 odst. 2 IZ majetek, který dlužníkovi patřil mimo jiné k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, tj. ke dni 3. 5. 2013. Jediným vlastníkem nemovitostí v okamžiku rozhodném pro soupis majetku do majetkové podstaty tak byl a i nadále zůstává pouze dlužník. Insolvenční správce tedy postupoval správně dle ustanovení § 205 a násl. IZ, když nemovitosti do soupisu majetkové podstaty zapsal. Soud proto rozhodl jak uvedeno ve výroku I. a žalobu na jejich vyloučení z majetkové podstaty dlužníka zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 142 o.s.ř. a 146 odst.1 písm. c) o.s.ř. Žalovaný měl ve věci plný úspěch, žádné náklady mu však nevznikly.

Na jednání dne 8. 2. 2016 požádal žalovaný insolvenční správce, aby pro případ, že žaloba bude zamítnuta, soud podle § 225 odst. 5 IZ ve výroku rozhodnutí zároveň určil, že ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem může insolvenční správce přistoupit již před pravomocným skončením řízení o žalobě. Jako důvod zvláštního zřetele uvedl, že dlužník je vlastníkem nemovitosti zapsané v KN, soupis majetkové podstaty potvrdil jednatel dlužníka jako úplný a správný, majetková podstata je zatěžována placením pojistného za pojištění nemovitosti a v zájmu věřitelů je co nejrychlejší zpeněžení nemovitosti.

Dle § 225 odst. 5 IZ lze před pravomocným skončením řízení o žalobě přistoupit ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě.

Soud neshledal důvody uvedené správcem za hodné zvláštního zřetele, žádosti správce nevyhověl a s výrokem o zamítnutí žaloby nepřipustil možnost prodeje nemovitosti před pravomocným skončením řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 8. února 2016

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J. Staviarská