MSPH 88 INS 28625/2013-A-8
Č.j.: MSPH 88 INS 28625/2013-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: GOLDEN TRAVEL, s.r.o. v likvidaci, IČ 26487101, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, o jeho insolvenčním návrhu

t akt o : Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 28625/2013-A-5 ze dne 17.10.2013 se mění tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Odů vo dně ní :

Dne 15.10.2013 podal likvidátor dlužníka insolvenční návrh, kterým se dožadoval zjištění úpadku dlužníka. Usnesením č.j. MSPH 88 INS 28625/2013-A-5 ze dne 17.10.2013 soud uložil dlužníkovi povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se likvidátor dlužníka v zákonné lhůtě odvolal. V odvolání uvedl, že dlužník je obchodní společnost zrušená rozhodnutím soudu, návrh byl podán likvidátorem jmenovaným ze seznamu insolvenčních správců, který provedl náležitá šetření o majetku dlužníka, a přesto se žádný majetek dlužníka zjistit nepodařilo. Návrh měl být tedy zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka dle ustanovení § 144 IZ a záloha neměla být vyměřena. Dále likvidátor připojil návrh, aby insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka dle ustanovení § 144 insolvenčního zákona a zprávu o tom, že prověřil možnost uplatnit v řízení neplatné a neúčinné úkony dlužníka a žádné takové úkony nezjistil.

Dle ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku, jestliže: a) dlužník je obchodní společností nebo družstvem a byl zrušen rozhodnutím soudu; b) jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců a který v insolvenčním návrhu o vydání takového rozhodnutí požádá; c) likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka; d) ze seznamu majetku dlužníka a šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení; a e) věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku dlužníka a údajů o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka nebyly zjištěny.

Dle ustanovení § 9 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

V daném případě byl insolvenční návrh podán likvidátorem jmenovaným ze seznamu insolvenčních správců, dlužník je obchodní společností zrušenou rozhodnutím soudu a žádný majetek dlužníka se nepodařilo zjistit. Poté, co likvidátor doplnil insolvenční návrh o návrh na zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dlužníka dle ustanovení § 144 IZ a zprávu o tom, že prověřil neplatnost a neúčinnost právních úkonů dlužníka, a žádné takové úkony nezjistil, není důvod nerozhodnout o návrhu v souladu s ustanovením § 144 IZ. Vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení proto není namístě, pročež soud odvolání zcela vyhověl a napadené usnesení změnil tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se dlužníkovi neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 31. října 2013

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hašková