MSPH 88 INS 27765/2014-B-15
Č.j.: MSPH 88 INS 27765/2014-B-15

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužnice: Martina Květoňová anonymizovano , anonymizovano , bytem Antala Staška 2059/808, 140 00 Praha 4, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Výrok V. usnesení č.j. MSPH 88 INS 27765/2014-B-9 ze dne 24.2.2015 se s účinností od 31.7.2015 mění takto:

V. Soud přikazuje plátci důchodu dlužnice, jímž je ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, aby ode dne doručení tohoto rozhodnutí strhával z důchodu dlužnice při jeho výplatě částku ve stejném rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a tuto částku zasílal do pěti dnů po jejím sražení na bankovní účet insolvenčního správce č. 5041005900/5500.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 24.2.2015 zdejší soud ve výroku V. rozhodl, že invalidní důchod ve výši 5.051,-Kč bude nadále vyplácen v plné výši dlužnici, neboť jeho výše neumožňovala provádět zákonné srážky. S ohledem na změnu výše vypláceného důchodu, který byl dlužnici zvýšen na 10.353,-Kč měsíčně, soud postupoval v souladu s § 11 odst. 1 insolvenčního zákona a v rámci své dohlédací činnosti přikázal plátci důchodu dlužnice povinnost dle § 406 odst. 3 písm. d) IZ. V ostatním zůstává usnesení o schválení oddlužení beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 31. července 2015 JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hašková