MSPH 88 INS 24146/2013-A-14
Č. j.: MSPH 88 INS 24146/2013-A-14

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: Valentová Tamara, nar. 10.05. 435510/075, Adresa: Pod Vavřincem 220, 158 00 Praha, o návrhu JUDr. Vladimíra Plášila, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 7, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým soud omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst.1 písm.c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr.Vladimíru Plášilovi, Exekutorský úřad Praha 7, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7, umožní provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí, vedenou pod sp.zn. 063 EX 2452/05 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení, se zamítá.

II. Navrhovatel JUDr.Vladimír Plášil, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 je povinen uhradit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení -v kolcích na připojeném tiskopise; nebo -na účet soudu: č. účtu: 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, konst. symbol: 1148, variab. symbol: 88 42 41 46 13.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 11.11.2013 navrhl soudní exekutor JUDr.Vladimír Plášil, Exekutorský úřad Praha 7, Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 aby soud vydal předběžné opatření shora uvedeného znění.

Dle ustanovení § 82 odst. 2 IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Usnesením č.j.-A-12 ze dne 13.listopadu 2013 zjistil soud úpadek dlužnice a povolil řešení úpadku oddlužením. Vzhledem k tomu, že o navrhovaném omezení lze rozhodnout pouze v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Lhůta k podání odvolání počíná navrhovateli běžet ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení.

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

V Praze dne 14. listopadu 2013

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tomášková