MSPH 88 INS 23707/2014-A-13
Č.j.: MSPH 88 INS 23707/2014-A-13

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: T.A.PRINT, s.r.o., IČ 60472278, Opatovická 18, 110 00 Praha 1-Nové Město, práv. zást.: JUDr. Petr Šurka, advokát, Morseova 253, 109 00 Praha 10, o návrhu insolvenčního věřitele: a) Repromat, a.s., IČ 25122266, U Stavoservisu 659/3, 108 00 Praha 10, b) Data Line Technology, spol. s r.o., IČ 44796471, Urbánkova 3362, 140 00 Praha 4, práv. zást. navrhovatelů a) a b): JUDr. Zuzana Šloufová, Prešovská 4, 301 00 Plzeň,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 23707/2014-A-9 ze dne 21.10.2014 se mění tak, že insolvenčnímu navrhovatelům se společně a nerozdílně ukládá povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 9 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Usnesením č.j.-A-9 ze dne 21.10.2014, které vydal asistent soudce, uložil soud insolvenčním navrhovatelům povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se insolvenční navrhovatelé v zákonné lhůtě odvolali. V odvolání uvedli, že majetek dlužníka tvoří též hotovost a náklady insolvenčního řízení, nebo přinejmenším jejich část je možné uspokojit z majetku dlužníka. Navrhovatelé dále uvedli, že za přiměřené by považovali uložení zálohy v cca poloviční výši.

K odvolání navrhovatelů insolvenční soud znovu zhodnotil stav majetku dlužníka. Ze seznamu majetku předloženého dlužníkem dne 10.10.2014 plyne, že dlužník minimálně ke dni 31.08.2014 disponoval finančními prostředky na účtech, které zřejmě bude možno použít na alespoň částečnou úhradu nákladů insolvenčnímu řízení. Soud proto vyhověl odvolání navrhovatelů a napadené usnesení změnil tak, že povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení se insolvenčním navrhovatelům ukládá ve výši 30.000,-Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení mohou insolvenční navrhovatelé podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 19. listopadu 2014

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kertészová