MSPH 88 INS 22538/2017-A-11
č. j. MSPH 88 INS 22538/2017-A-11

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužník: Richard anonymizovano , anonymizovano , IČO 149 12 376 bytem Jerevanská 1066/3, 100 00 Praha 10 o návrhu JUDr. Jiřího Bulvase, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 1, sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9 na vydání předběžného opatření

takto: I. Nařizuje se předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a to tak, že JUDr. Jiřímu Bulvasovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Praha 1, sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, se umožňuje nařídit a provést exekuci vedenou pod sp. zn. 146 EX 802/15 dražbou nemovitých věcí, a to pozemku p. č. St. 14, jehož součástí je stavba Dřevčice č. p. 2, pozemku p. č. 16/1 a pozemku p. č. 1145/2, vše zapsáno na LV 79 v k. ú. Dřevčice, obec Dubá, okres Česká Lípa, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 88 INS 22538/2017 k dispozici v tomto insolvenčním řízení. II. Soud ukládá navrhovateli JUDr. Jiřímu Bulvasovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Praha 1, sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, aby do 3 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podání návrhu na nařízení předběžného opatření, který dle položky 5 Sazebníku soudních poplatků činí 1 000 Kč, a to -v kolcích na připojeném tiskopise; nebo -na účet soudu: č. účtu: 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, konst. symbol: 1148, variab. symbol: 88 42 25 38 17.

Odůvodnění: 1. Insolvenční řízení bylo zahájeno podáním insolvenčního návrhu dne 6. 3. 2017, účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly téhož dne. 2. Navrhovatel se domáhal svým podáním doručeným soudu dne 14. 2. 2018 nařízení výše uvedeného předběžného opatření s tím, že proti dlužníku jako povinnému vede exekuční řízení pod sp. zn. 146 EX 802/15. Provedením exekuce byl pověřen na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j. 49 EXE 1802/2015-8 ze dne 20. 4. 2015 nařízené podle vykonatelného rozhodnutí usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 28 C 204/2012-59 ze dne 13. 1. 2015 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 100 000 Kč a dále byl pověřen na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 54 EXE 3506/2015-9 ze dne 25. 6. 2015 provedením exekuce nařízené podle vykonatelného rozhodnutí usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 28 C 204/2012-59 ze dne 13. 1. 2015 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 500 000 Kč. Věci byly spojeny ke společnému řízení úředním záznamem ze dne 10. 7. 2015. 3. Dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného zapsaných na LV 79, obec Dubá, k. ú. Dřevčice byla plánovaná na den 21. 2. 2017, avšak musela být odročena z důvodu insolvenčního návrhu povinného Richarda Hradce. Insolvenční návrh byl podán u místně nepříslušného soudu, následně byla věc postoupena Městskému soudu v Praze a usnesením č. j. MSPH 88 INS 3467/2017-A-13 ze 17. 10. 2017 byl návrh odmítnut, když dlužník ani po výzvě soudu nedoložil zákonem požadované přílohy. Usnesením o nařízení odročeného dražebního jednání nařídil soudní exekutor opakovanou dražbu nemovitých věcí na den 14. 12. 2017. Ani opakované

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková. isir.justi ce.cz

dražební jednání nemohlo být uskutečněno, protože povinný Richard anonymizovano podal dne 12. 12. 2017 opět insolvenční návrh, a to opět k místně nepříslušnému soudu, který věc postoupil Městskému soudu v Praze, kde je nyní řízení vedeno pod sp. zn.. 4. Navrhovatel předběžného opatření má za to, že povinný v exekučním řízení Richard anonymizovano se opakovanými návrhy na zahájení insolvenčního řízení snaží o znemožnění provedení exekuce. Podáváním insolvenčních návrhů jedná účelově a získává čas, ve kterém nehradí exekuci. 5. Podle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ ), se spojuje se zahájením insolvenčního řízení účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168IZ) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169 IZ) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. 6. Podle § 109 odst. 6 věty první IZ se k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ v insolvenčním řízení nepřihlíží. 7. Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. 8. Shora uvedená skutková tvrzení navrhovatele byla osvědčena jednak z jím předložených listin a to usnesení č. j. 146 EX 802/15-90, č. j. 146 EX 802/15-102, č. j. 146 EX 802/15-123, č. j. 146 EX 802/15-140, jednak jsou soudu známa z vlastní činnosti v rámci insolvenčního řízení sp. zn. MSPH 88 INS 3467/2017, ve kterém byl insolvenční návrh podán dne 20. 2. 2017, tedy den před nařízenou dražbou a následně pro nečinnost dlužníka odmítnut. Situace se opakuje v daném insolvenčním řízení, kdy dlužník opět dva dny před nařízenou dražbou podal insolvenční návrh, opět u nepříslušného soudu a bez zákonných příloh. 9. O insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na oddlužení nebylo dosud rozhodnuto, jsou tedy dány podmínky pro případné nařízení předběžného opatření. Soud má za osvědčené, že dlužník podává opakovaně formálně vadné návrhy a z časové souvislosti podání insolvenčních návrhů lze usuzovat, že jimi chce dlužník mařit nařízené exekuční dražby. Z insolvenčního návrhu navíc soud zjistil, že oprávněnou osobu, pro kterou je vedeno exekuční řízení, uvedl dlužník jako věřitelku s pohledávkou 1 600 000 Kč i ve svém insolvenčním návrhu. 10. Návrh soudního exekutora tak soud považuje za důvodný a dospěl též k závěru, že společnému zájmu věřitelů neodporuje, aby soudní exekutor dokončil prováděnou exekuci v tom smyslu, že bude dokončena dražba nemovitostí uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Insolvenční soud proto svým rozhodnutím omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ohledně nemožnosti provést po zahájení insolvenčního řízení dražbu předmětných nemovitostí uvedených ve výroku rozhodnutí. 11. Nařízení předběžného opatření je rovněž v souladu s úmyslem zákonodárce, který zákonem č. 334/2012 Sb., novelizoval ust. § 82 IZ. Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu se insolvenčnímu soudu otvírá možnost při respektování základních zásad insolvenčního řízení i po zahájení insolvenčního řízení povolit dokončení exekuce, pokud by insolvenční návrh na majetek dlužníka byl zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková.

12. Zájmy věřitelů v rámci insolvenčního řízení budou dostatečně chráněny tím, že výtěžek zpeněžení případně nebude rozvržen v rámci exekuce, ale bude uschován u soudního exekutora, který má povinnost jej na žádost insolvenčního správce vydat do majetkové podstaty (viz též § 46 odst. 7 ex. ř.), bude-li rozhodnuto o úpadku dlužníka.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet až ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno zvláštním způsobem, tedy ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Praha 19. února 2018

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Hanzlíčková.