MSPH 88 INS 21209/2016-A-9
Č. j.: MSPH 88 INS 21209/2016-A-9

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: TANAGA TRADE, s. r. o., IČ: 292 55 279, Tusarova 1384/25, 170 00 Praha 7, za přistoupení insolvenčního věřitele: Česká spořitelna, a. s., IČ: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

takto: Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 88 INS 21209/2016-A-6 ze dne 21. 10. 2016 se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením č. j. MSPH 88 INS 21209/2016-A-6 ze dne 21. 10. 2016 bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, která byla navrhovateli uložena usnesením ze dne 20. 9. 2016. Podáním doručeným soudu dne 4. 11. 2016 přistoupil do insolvenčního řízení věřitel: Česká spořitelna, a. s., a zároveň podal proti usnesení o zastavení řízení v zákonné lhůtě odvolání, které odůvodnil tím, že záloha byla zaplacena. Potvrzení z účtárny o složení zálohy na náklady insolvenčního řízení bylo soudu doručeno dne 8. 11. 2016.

Dle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož záloha na náklady insolvenčního řízení byla uhrazena, není důvod nepokračovat v insolvenčním řízení. Soud proto včas podanému odvolání insolvenčního věřitele v plném rozsahu vyhověl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může insolvenční navrhovatel podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 15. listopadu 2016

JUDr. Jana Pečánková v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J. Staviarská isir.justi ce.cz