MSPH 88 INS 20641/2013-A-15
Č.j.: MSPH 88 INS 20641/2013-A-15

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci dlužnice: Soňa Procházková, nar. 1.1.1954, bytem Římská 1198/31, 120 00 Praha 2, o zrušení usnesení č.j. MSPH 88 INS 20641/2013-A-12 ze dne 8.11.2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 20641/2013-A-12 ze dne 8.11.2013 se zrušuje v celém rozsahu.

Odůvodnění:

Dne 24.7.2013 podal dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením č.j. MSPH 88 INS 20641/2013-A-11 ze dne 1.10.2013 uložil dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v předepsané lhůtě nezaplatil, postupoval soud v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) řízení usnesením ze dne 8.11.2013 zastavil.

Dlužník uloženou zálohu zaplatil dne 15.11.2013 a dne 20.11.2013 podal odvolání proti usnesení o zastavení řízení.

Dle ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích zruší soud usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, je-li poplatek zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Lhůta k podání odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení dlužníkovi dosud neuběhla, dlužník uloženou zálohu zaplatil dne 15.11.2013. Soud postupoval i v případě zálohy na náklady insolvenčního řízení analogicky dle ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a rozhodnutí o zastavení řízení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 21. listopadu 2013 JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Tomášková