MSPH 88 INS 20465/2013-A-13
Č.j. MSPH 88 INS 20465/2013-A-13 MSPH 88 INS 20469/2013

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci dlužnice: dlužníků: Milan anonymizovano , anonymizovano a Eva anonymizovano , nar. 12.7.1975, oba bytem Nepomucká 1/139, 150 00 Praha 5-Košíře, o odvolání proti usnesení č.j. MSPH 88 INS 20465/2013-A-11, MSPH 88 INS 20469/2013 ze dne 19.11.2013

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 20465/2013-A-11, MSPH 88 INS 20469/2013 ze dne 19.11.2013 se zrušuje v celém rozsahu.

Odůvodnění:

Dne 23.7.2013 podali dlužníci insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení. Usnesením č.j. MSPH 88 20465/2013-A-6, MSPH 88 INS 20469/2013 ze dne 4.9.2013 uložil dlužníkům zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že dlužníci zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatili, a to ani v prodloužené lhůtě, o kterou požádali, postupoval soud v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) a řízení usnesením ze dne 19.11.2013, dok.č. A-11, zastavil.

Dlužníci uloženou zálohu zaplatili dne 10.12.2013 a proti usnesení č.j. MSPH 88 INS 20465/2013-A-11, MSPH 88 INS 20469/2013 ze dne 19.11.2013 podali dne 10.12.2013 odvolání, ve kterém navrhují zrušení usnesení o zastavení řízení a rozhodnutí o pokračování řízení.

Dle ustanovení § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích zruší soud usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, je-li poplatek zaplacen nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Lhůta k podání odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení dlužníkům dosud neuběhla a dlužníci uloženou zálohu zaplatili dne 10.12.2013. Soud postupoval i v případě zálohy na náklady insolvenčního řízení analogicky dle ust. § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a rozhodnutí o zastavení řízení zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 11. prosince 2013 JUDr.Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hašková