MSPH 88 INS 20256/2014-A-10
Č.j.: MSPH 88 INS 20256/2014-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: TZB Sokolov, s.r.o., IČ 27997146, U Hrušky 63/8, 150 00 Praha 5-Motol, o insolvenčním návrhu věřitele: VODOCENTRUM-W a M s.r.o., IČ 45358346, Dubová 390/6a, 360 04 Karlovy Vary-Bohatice, práv. zást.: Mgr. Petr Šindelář, LL.M., advokát, Moskevská 66, 360 01 Karlovy Vary,

takto: Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 20256/2014-A-7 ze dne 22.08.2014 se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 88 INS 20256/2014-A-7 ze dne 22.08.2014 bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, která byla navrhovateli uložena usnesením ze dne 29.07.2014. Proti usnesení o zastavení řízení se insolvenční navrhovatel v zákonné lhůtě odvolal. V odvolání uvedl, že záloha byla zaplacena a k důkazu předložil potvrzení o provedení platby ve výši 50.000,-Kč vystavené Československou obchodní bankou, a.s.

Dle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

K odvolání navrhovatele přezkoumal soud platby provedené k předmětné spisové značce a zjistil, že částka 50.000,-Kč byla navrhovatelem skutečně složena již dne 15.08.2014, administrativním pochybením však bylo potvrzení o platbě do spisu zapsáno až po vydání usnesení o zastavení řízení. Jelikož záloha na náklady insolvenčního řízení byla včas uhrazena, není zde důvod k zastavení insolvenčního řízení, a soud proto odvolání insolvenčního navrhovatele v plném rozsahu vyhověl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 28. srpna 2014

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kertészová