MSPH 88 INS 1876/2012-A-11
Č.j.: MSPH 88 INS 1876/2012-A-11

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Janou Pečánkovou v právní věci dlužníka: Richard anonymizovano , anonymizovano , bytem Hornopočernická 245/23, 197 00 Praha 9, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. MSPH 88 INS 1876/2012-A-7 ze dne 16.2.2012

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 1876/2012-A-7 ze dne 16.2.2012 se mění tak, že se dlužníkovi ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení v hotovosti do pokladny nebo na účet Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením č.j. MSPH 88 INS 1876/2012-A-7 ze dne 16.2.2012 uložil dlužníkovi, jež se insolvenčním návrhem ze dne 26.1.2012 domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.500,-Kč.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby soud snížil uloženou zálohu na 2.500,-Kč; na výzvu soudu poté své odvolání doplnil tak, že požádal o umožnění uhradit 2.000,-Kč v měsíci květnu a zbývající část v měsíci červnu, neboť uhradit celou částku mu jeho finanční situace neumožňuje.

Podle § 8 zákona č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník, může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Soud prvního stupně napadené usnesení přezkoumal a v rámci hospodárnosti řízení postupoval dle § 8 zákona o VSÚ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Zbývající část nákladů insolvenčního správce, na jejichž krytí byla záloha ve výši 3.500,-Kč vyměřena a které nebude možné uhradit ze snížené zálohy ve výši 2.000,-Kč, budou správci uhrazeny v průběhu plnění oddlužení jako přednostní pohledávka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit.

V Praze dne 26. dubna 2012 JUDr.Jana Pečánková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Křivská