MSPH 88 INS 1865/2011-A-12
MSPH 88 INS 1865/2011-A-12

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentkou soudce Mgr. Danielou Ratajovou v insolvenční věci dlužníka: Písmovka, s.r.o., IČO 28230205, K Horoměřicům 1185/55, 165 00 Praha 6-Suchdol, o návrhu insolvenčních věřitelů: a) Ladislav anonymizovano , anonymizovano , Přátelství 752, 104 00 Praha 10; b) Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO 13792776, Lužná 744/13, 160 00 Praha 6-Vokovice, c) SNUGLY s.r.o., IČO 27442187, U Splavu 197, 252 64 Úholičky

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: MSPH 88 INS 1865/2011-A-9, ze dne 27.4.2011, se mění tak, že se insolvenční řízení n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Dne 7.2.2011 bylo zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se věřitelé-navrhovatelé a) a b) domáhali zjištění úpadku dlužníka. Podáním doručeným soudu dne 16.3.2011 přistoupil k řízení navrhovatel c). Dle § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), soud navrhovatelům uložil, aby ve stanovené lhůtě zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Navrhovatelé byli řádně poučeni, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení dle § 108 odst. 3 IZ zastavit.

Jelikož žádný z navrhovatelů uloženou zálohu nezaplatil, soud unesením č.j.: MSPH 88 INS 1865/2011-A-9, ze dne 27.4.2011, řízení zastavil. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel a) včas odvolání. Následně soud zjistil, že uložená záloha byla zaplacena dne 4.5.2011.

Dle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. To neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož byla záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena a navrhovatel a) podal odvolání proti usnesení, proti němuž je odvolání přípustné, postupoval soud v souladu s § 95 IZ a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet až ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ), tedy ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (§ 83 IZ).

V Praze dne 19. května 2011

Mgr. Daniela Ratajová, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Křivská