MSPH 88 INS 16779/2014-A-10
Č.j.: MSPH 88 INS 16779/2014-A-10

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: CMM Elektro s.r.o. v likvidaci , IČ 60777338, Pobřežní 95/74, 187 00 Praha 8-Karlín, o návrhu insolvenčního věřitele: Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o., IČ 25723758, Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4-Krč, práv. zást.: JUDr. Monika Novotná, advokátka, Platnéřská 2, 110 00 Praha 1

takto: Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 16779/2014-A-7 ze dne 28.08.2014 se mění tak, že řízení se nezastavuje.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Usnesením č.j.-A-7 ze dne 28.08.2014 bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení uložené zálohy na náklady insolvenčního řízení. Usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 29.08.2014. Uloženou zálohu složil navrhovatel dne 04.09.2014 a v ten samý den proti usnesení o zastavení řízení podal odvolání, které odůvodnil tím, že záloha byla uhrazena. Potvrzení z účtárny o složení zálohy na náklady insolvenčního řízení bylo soudu doručeno dne 04.09.2014. Jelikož záloha na náklady insolvenčního řízení byla uhrazena, není důvod nepokračovat v insolvenčním řízení. Soud proto včas podanému odvolání navrhovatele v plném rozsahu vyhověl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 8. září 2014

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kertészová