MSPH 88 INS 12944/2016-A-7
Č. j.: MSPH 88 INS 12944/2016-A-7

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužnice: Veronika anonymizovano , anonymizovano , Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, práv. zást.: Mgr. Pavel Čálek, advokát, Hornokrčská 707/7, 140 00 Praha 4, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření s e z a m í t á.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu do datové schránky dne 30. 5. 2016 v 16:52:09 hod. se soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D. (dále jen soudní exekutor ) domáhá, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (dále jen IZ ), a to tak, že soudnímu exekutorovi by bylo umožněno provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 147 EX 643/11, eventuálně s takovým omezením, kdy by výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

Soudní exekutor tvrdí, že dlužnice (povinná) již počtvrté podala bezprostředně před termínem konání dražebního jednání insolvenční návrh a že zjevně zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení ve snaze zmařit nařízenou exekuční dražbu nemovitých věcí. Poslední insolvenční návrh byl podán dne 30. 5. 2016 a téhož dne v 15:37 bylo zahájeno insolvenční řízení vedené zdejším soudem pod sp. zn., přičemž dražební jednání bylo nařízeno na den 31. 5. 2016 v 9:00 hod. Předchozí tři insolvenční návrhy dlužnice byly pro vady odmítnuty.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se se zahájením insolvenčního řízení spojují takové účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle ust. § 109 odst. 6 IZ se k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) v insolvenčním řízení nepřihlíží. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ může soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V dané věci soudní exekutor uvádí jako důvody hodné zvláštního zřetele zejména účelovost a šikanóznost podávání insolvenčních návrhů dlužnice, kdy je patrná časová souvislost mezi podanými insolvenčními návrhy a nařízenými dražebními jednáními. Dále tvrdí, že dlužnice nikdy neprokázala existenci úpadku ve svých insolvenčních návrzích a že zákonnou domněnku platební neschopnosti v ust. § 3 odst. 2 písm. c) IZ lze zjistit až z výsledku již probíhajícího exekučního řízení. Zároveň soudní exekutor tvrdí, že budou šetřeny i zájmy věřitelů, neboť výtěžek dražby nemovitých věcí bude moci být využit v insolvenčním řízení.

Dlužnice podala dne 30. 5. 2016 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční návrh dlužnice nebyl soudem shledán vadným, neboť obsahoval všechny náležitosti dle ust. § 103 IZ a skutečnosti osvědčující úpadek dlužnice, když dlužnice v seznamu závazků uvedla, že má více věřitelů s pohledávkami déle jak tři měsíci po splatnosti a je tak splněna domněnka její platební neschopnosti dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) IZ. Soud usnesením ze dne 31. 5. 2016 vyzval dlužnici jen k doplnění návrhu na povolení oddlužení a jeho příloh, konkrétně, aby předložila aktuální výpis z rejstříku trestů, listiny prokazující výši jejích příjmů v rozhodném období, aktuální pracovní smlouvu, a aby doložila svůj budoucí příjem s ohledem na možnost schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V dané věci tedy lze shrnout, že insolvenční návrh dlužnice doručený soudu dne 30.5. 2016 byl shledán bezvadným a zájmy věřitelů mohou být ošetřeny v rámci insolvenčního řízení, ať již v rámci oddlužení nebo konkursu. Za této situace dospěl soud k závěru, že nejsou dány důvody zvláštního zřetele k vydání předběžného opatření, kterým by bylo umožněno provést nařízenou exekuci a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet až ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno zvláštním způsobem, tedy ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

V Praze dne 3. června 2016

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: H.Hanzlíčková