MSPH 88 INS 1264/2014-A-10
Č.j.: MSPH 88 INS 1264/2014-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: Forbes Games, a.s., IČ 25150634, Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, zást.: Mgr. Miroslav Strnad, advokát, Za Poříčskou bránou 382/16, 186 00 Praha 8, o insolvenčním návrhu věřitele: STAPU s.r.o., IČ 2746784, Mládeže 138, 503 01 Hradec Králové,

takto: Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 1264/2014-A-5 ze dne 22.01.2014 se mění tak, že insolvenčnímu navrhovateli se povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 88 INS 1264/2014-A-5 ze dne 22.01.2014 uložil soud insolvenčnímu navrhovateli povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se insolvenční navrhovatel v zákonné lhůtě odvolal. V odvolání uvedl, že soud před uložením zálohy nedostatečně zkoumal majetek dlužníka a že majetek dlužníka mnohonásobně postačuje ke krytí nákladů insolvenčního řízení.

Dle ustanovení § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po podání odvolání insolvenční soud zhodnotil stav majetku dlužníka. Z vyjádření dlužníka a jeho příloh ze dne 05.02.2014 plyne, že dlužník disponuje rozsáhlým majetkem. Vyměření zálohy na náklady insolvenčního řízení proto není namístě, pročež soud odvolání zcela vyhověl a napadené usnesení změnil tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se insolvenčnímu navrhovateli neukládá.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může insolvenční navrhovatel podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 17. února 2014

JUDr. Jana Pečánková samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hašková