MSPH 88 INS 11649/2011-B-25
Č.j.: MSPH 88 INS 11649/2011-B-25

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5, korespondenční adresa V Jezírkách 1548/2, 149 00 Praha 4, o změně usnesení o schválení oddlužení takto:

Výrok IV. a V. usnesení č.j. MSPH 88 INS 11649/2011-B-6 ze dne 23.9.2011 se s účinností od 26.11.2014 mění takto: IV. Soud přikazuje plátci výsluhového příspěvku dlužníka, jímž je ČR-Ministerstvo vnitra, odbor sociálního zabezpečení, se sídlem Nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4, aby ode dne doručení tohoto rozhodnutí srážel celý výsluhový příspěvek dlužníka a srážené částky poukazoval k rukám insolvenčního správce.

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby z výsluhového příspěvku obdrženého dle výroku IV. vypočítal každý měsíc částku ve stejném rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a tuto částku, po odečtení zálohy na svou odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 900,-Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, zasílal měsíčně na účet jednotlivých věřitelů v poměru a termínu dle výroku II. tohoto usnesení. Zbytek výsluhového příspěvku ve výši nezabavitelné částky správce zašle dlužníkovi na bankovní účet, který mu dlužník sdělí.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-6 ze dne 23.9.2011 zdejší soud ve výroku IV. uložil plátci výsluhového příspěvku dlužníka povinnost aby ode dne doručení tohoto rozhodnutí strhával z výsluhového příspěvku dlužníka při jeho výplatě částku ve stejném rozsahu, v jakém z něj mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a tuto částku zasílal do pěti dnů po jejím sražení na bankovní účet insolvenčního správce.

Podáním doručeným soudu dne 5.11.2014 požádal plátce výsluhového příspěvku dlužníka o změnu výroku IV. usnesení dok.č. B-6, neboť dle platné právní úpravy nelze výsluhový příspěvek postihnout výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy a dle uvedeného výroku tedy nelze nadále postupovat.

Soud proto postupoval dle § 11 odst. 1 insolvenčního zákona a v rámci své dohlédací činnosti rozhodl o změně výroku IV. a V. usnesení o schválení oddlužení tak, aby bylo zajištěno řádné plnění oddlužení splátkovým kalendářem. V ostatním zůstává usnesení o schválení oddlužení beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 26. listopadu 2014 JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kertészová