MSPH 88 INS 11021/2013-P7-6
Č.j.: MSPH 88 INS 11021/2013-P7-6

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: NETSHOP BARO s.r.o., IČ 45279071, Zahradníčkova 1220, 150 00 Praha 5-Košíře, o přihlášce P7 věřitele č. 7: Mc TREE a.s., IČ 25071939, Živanická 26, 190 17 Praha 9-Vinoř, práv. zást.: JUDr. Karel Brückler, advokát, U Hrušky 63/8, 150 00 Praha 5, ve výši 25.179,73 Kč,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 11021/2013-P7-4 ze dne 18.09.2013 se v celém rozsahu zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 28.05.2013 přihlásil věřitel č. 7 v zákonné lhůtě do řízení pohledávku ve výši 25.179,73 Kč a jako důvod vzniku pohledávky uvedl dodání zboží a náklady nalézacího řízení a k přihlášce připojil usnesení o nařízení exekuce týkající se přihlášené pohledávky. Na výzvu insolvenčního správce, aby doplnil přihlášku pohledávky a připojil k ní příslušné listiny, zaslal věřitel č. 7 rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 týkající se pohledávky přihlášené přihláškou P12. K návrhu insolvenčního správce rozhodl soud dne 18.09.2013 o tom, že k přihlášce, která nebyla řádně doplněna, se nepřihlíží.

Proti usnesení o odmítnutí přihlášky se věřitel č. 7 v zákonné lhůtě odvolal. V odvolání uvedl, že k zaslání nesprávného rozsudku došlo v důsledku administrativní chyby, ze zaslaných příloh však bylo zřejmé, že rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 č.j. 60 C 257/2011-15 ze dne 27.03.2012, týkající se pohledávky přihlášené přihláškou P7, existuje. K odvolání věřitel č. 7 připojil příslušný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9.

Dle ustanovení § 9 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Insolvenční soud k odvolání věřitele č. 7 přezkoumal usnesení č.j. MSPH 88 INS 11021/2013-P7-4, a dospěl k názoru, že vzhledem k tomu, že k zaslání nesprávného rozsudku došlo v důsledku administrativního nedopatření a příslušný rozsudek byl následně doložen, insolvenčnímu správci nyní nic nebrání přihlášenou pohledávku přezkoumat, a odmítnutí přihlášky tedy není na místě. Soud proto odvolání vyhověl a napadené usnesení zrušil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 14. října 2013

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Hašková