MSPH 88 INS 10993/2016-A-14
Č. j.: MSPH 88 INS 10993/2016-A-14

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Janou Pečánkovou v insolvenční věci dlužníka: STAVBAU BOHEMIA, a. s., IČ: 281 05 826, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, o insolvenčním návrhu věřitele: MFL Group, s. r. o., IČ: 286 05 284, Lípová 1128, Český Těšín, práv. zást.: Mgr. Beata Ježowiczová, advokát, Jablunkovská 2014/40a, 737 01 Český Těšín, za přistoupení dlužníka

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 88 INS 10993/2016-A-8 ze dne 16. 5. 2016 se mění tak, že dlužníkovi se neukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-8 ze dne 16. 5. 2016 soud uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25 000 Kč. Usnesení bylo doručeno dlužníkovi dne 17. 5. 2016. Svým včasným podáním doručeným soudu dne 26. 5. 2016 podal dlužník do citovaného usnesení odvolání, jímž se domáhá zrušení předmětného usnesení. Dlužník tvrdí, že svým podáním ze dne 19. 5. 2016, jímž soudu dodatečně předložil seznam majetku, dostatečně prokázal, že vlastní majetek, který postačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 95 IZ, může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Rozhodnutí o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení není rozhodnutím ve věci samé a odvolání proti němu je přípustné.

V dané věci soud ze seznamu majetku dlužníka zjistil, že dlužník vlastní zejména movitosti, a to zejména automobily v odhadované hodnotě cca 768 000 Kč a stavební stroje v odhadované hodnotě cca 830 000 Kč. Dále dlužník vlastní drobný nehmotný majetek v hodnotě 83 975,48 Kč a pohledávky v celkové výši 23 102 581,55 Kč. I přes to, že dobytnost dlužníkových pohledávek je nejistá, soud má z předloženého seznamu za prokázané, že dlužník vlastní majetek v takové výši, jež bude po zpeněžení s to pokrýt náklady insolvenčního řízení, které v případě konkursu činí minimálně 45 000 Kč. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že insolvenční soud shledal podmínky pro vyhovění odvolání v plném rozsahu, změnil napadené rozhodnutí jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však počíná běžet až ode dne, kdy bude toto usnesení doručeno zvláštním způsobem, tedy ode dne doručení jeho písemného vyhotovení.

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné.

V Praze dne 1. června 2016

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J. Staviarská