MSPH 79 INS 845/2017-A-25
MSPH 79 INS 845/2017-A-25

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci

dlužníka: Václav Černý, 19. 10. 1956, IČO 677 86 651, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7,

o návrhu na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh JUDr. Bruno Chudého, 12. 6. 1964, Za Statky 56, 103 00 Praha 110, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilovi Míkovi, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, bude umožněno provést exekuci nařízenou ve věci sp. zn. 120 EX 8115/16 s tím, že dosažený výtěžek zpeněžení bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení v tomto řízení k dispozici, se pro zjevnou bezdůvodnost odmítá.

Odůvodnění:

1. Insolvenčnímu soudu byl dne 3. 1. 2018 po pracovní době doručen návrh, jímž se JUDr. Bruno Chudý, 12. 6. 1964 (dále již jen navrhovatel ), domáhal poukazem na ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, aby soud nařídil ve věci dlužníka Václava Černého, 19. 10. 1956 (dále jen dlužník ), předběžné opatření ve výroku specifikovaného znění. Navrhovatel uvedl, že návrh podává pro případ, že by dlužník podal opakovaně insolvenční návrh ve snaze i napříště obstruovat exekuci na svůj majetek. 2. Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. 3. Podle § 82 odst. 2 insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. 4. Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Vyhnánková. isir.justi ce.cz

řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 5. Podle § 75a o. s. ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije. 6. Insolvenční soud z insolvenčního rejstříku zjistil, že usnesením ze dne 18. 1. 2017, č. j. MSPH 79 INS 845/2017-A-11, potvrzeném Vrchním soudem v Praze ze dne 9. 8. 2017, č. j. 1 VSPH 505/2017-A-19, byl zamítnut insolvenční návrh dlužníka (právní moc dnem 16. 8. 2017), a že od té doby dlužník nový (další) insolvenční návrh nepodal. 7. Z uvedeného plyne, že insolvenční řízení označeného dlužníka je již několik měsíců pravomocně skončeno, a že dlužník nebyl v době podání návrhu (a ani v současnosti není) účastníkem jiného insolvenčního řízení. Je tak vyloučeno, aby ve skončeném insolvenčním řízení nastal účinek předvídaný ať již ustanovením § 82 či § 109 IZ anebo jakýmkoliv jeho jiným ustanovením. Nelze proto navrhnout nařízení předběžného opatření za situace, kdy insolvenční řízení nebylo zahájeno. V tomto směru lze předmětný návrh kvalifikovat jako nesrozumitelný, přičemž povaha tohoto návrhu s ohledem na skutečnosti uvedené pod bodem 6. tohoto usnesení vylučuje, aby v řízení o tomto návrhu mohl soud pokračovat. 8. Návrh na nařízení předběžného opatření tak byl jako nesrozumitelný podán zjevně bezdůvodně, a proto soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Praha 9. ledna 2018

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Vyhnánková.