MSPH 79 INS 760/2013-C1-2
MSPH 79 INS 760/2013-C1-2

179 ICm 1374/2014-37 (MSPH 79 INS 760/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v právní věci žalobce: FOLSTAV s. r. o., IČO 610 63 657, se sídlem Za Sokolovnou 1258/1a, 165 00 Praha 6-Suchdol, zast. JUDr. Františkem Liškou, advokátem se sídlem Pellicova 3c, 602 00 Brno, proti žalované: Ing. Romana Nováková se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka BAU INPRO a. s., IČO 263 15 394, se sídlem Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5, o vyloučení částky 2.500.000 Kč ze soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba se z a m í t á . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Podstata žaloby

Žalobou ze dne 17. 4. 2014, doručenou zdejšímu soudu stejného dne, se žalobce FOLSTAV s. r. o., IČO 610 63 657 (dále jen žalobce ) domáhal, aby insolvenční soud vyloučil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka BAU INPRO a. s., IČO 263 15 394 (dále jen dlužník ) částku 2.500.000 Kč (dále též sporná částka ), neboť peněžní hotovost v této výši byla zapsána žalovanou insolvenční správkyní do soupisu majetkové podstaty dlužníka, přičemž sporná částka je aktuálně uložena na Pokračování:-2-179 ICm 1374/2014 základě rozhodnutí soudu v úschově u Obvodního soudu pro Prahu 6, a to až do vyřešení otázky, komu náleží. Tvrdil dále, že sporná částka představuje část z peněžních prostředků, které byly převedeny ve výši 8.000.000 Kč resp. 7.905.000 Kč na účet dlužníka, a to jako záloha na stavební práce, které měl dlužník (jako zhotovitel) pro žalobce (jako objednatele) provést na základě mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo ze dne 9. 4. 2004, jenž se týkala výstavby obytného domu v Praze 6-Suchdol. Protože žalobce od smlouvy o dílo odstoupil, resp. protože podle nových tvrzení uvedených v podání ze dne 17. 8. 2015, došlo mezi stranami dne 4. 10. 2004 k dohodě o ukončení smlouvy o dílo, měl dlužník z tohoto důvodu žalobci v rámci finančního vyrovnání vrátit částku 7.905.000 Kč zpět. Dlužník posléze zaplatil (vrátil) žalobci ve čtyřech splátkách celkem 5.405.000 Kč. Spornou částku však již dlužník žalobci nevrátil, neboť v souvislosti s trestním řízením, které bylo vedeno v roce 2004 proti jednomu z vlastníků společnosti žalobce panu Borisi Shcherbakovovi, mohl být tento na základě rozhodnutí trestního soudu propuštěn z vazby pouze za současného složení peněžité záruky a to ve výši sporné částky. Z tohoto důvodu na základě žádosti dalšího vlastníka (společníka) žalobce paní Larisy Sheyman byla sporná částka z účtu dlužníka vyplacena na účet Obvodního soudu pro Prahu 6, tedy použita na složení peněžité záruky v trestním řízení obviněného Borise Shcherbakova, to vše se souhlasem ekonomického ředitele dlužníka Petra Hodana. Protože Boris Shcherbakov byl na základě amnestie prezidenta republiky v roce 2013 amnestován, měla by být by být sporná částka vrácena žalobci, neboť se jedná o peněžní prostředky v jeho vlastnictví.

II. Vyjádření žalovaného k žalobě

Žalovaná navrhla žalobu zamítnout. Poukázala na skutečnost, že k vlastnictví sporné částky se kromě společnosti žalobce přihlásil také Boris Shcherbakov a Larisa Sheyman, oba jako fyzické osoby, což plyne z jejich prohlášení před Obvodním soudem pro Prahu 6 resp. z čestných prohlášení Larisy Sheyman ze dne 13. 4. 2004, a dále též z jejího prohlášení ze dne 16. 5. 2013. Namítala, že žádné z těchto osob nic nebránilo v tom, aby si tuto peněžitou pohledávku za dlužníkem uplatnili přihláškou do insolvenčního řízení.

III. K přípustnosti vylučovací žaloby a k procesní legitimaci účastníků řízení

Podle § 225 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odstavec 2).

Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl (odstavec 3).

Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně Pokračování:-3-179 ICm 1374/2014 hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 insolvenčního zákona tím není dotčeno (odstavec 4).

Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže insolvenční soud v prvním stupni žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě (odstavec 5).

Žalobce je osobou, která tvrdí, že sporná částka neměla být zahrnuta do soupisu majetkové podstaty, neboť to vylučuje její právo, které k ní má. O soupisu sporné věci byl vyrozuměn písemně žalovanou podáním doručeným mu dne 26. 3. 2014.

Vylučovací (excindační) žaloba byly podány proti insolvenční správkyni včas a to dne 17. 4. 2014.

IV. Zjištění skutkového stavu a hodnocení důkazů

Insolvenční soud při posuzování důvodnosti žaloby vyšel zejména z toho, že: a) usnesením zdejšího soudu ze dne 23. 5. 2013, č. j.-A-16, byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenční správkyní dlužníka byla ustanovena žalovaná. Žalobce ani jiné osoby, které si činí na peněžní částku 2.500.000 Kč nárok, nepřihlásili tuto peněžitou pohledávku přihláškou do insolvenčního řízení. Do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásilo včas 31 věřitelů, kteří přihlásili pohledávky v celkové výši téměř 937.834.199,05 Kč.

Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listiny-insolvenčního spisu zdejšího soudu sp. zn.(dále jen insolvenční spis , z něj pak konkrétně čtením usnesení ze dne 23. 5. 2013 (č. dok. A-16). b) žalovaná správkyně zapsala do soupisu majetkové podstaty částku 2.500.000 Kč s tím, že jde o majetkovou záruku, která je vlastnictvím dlužníka, která je složena u Obvodního soudu pro Prahu 6.

Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listiny-insolvenčního spisu zdejšího soudu, z něj konkrétně soupisem majetkové podstaty dlužníka ze dne 18. 12. 2013 (dok. B-23/3). c) žalobce byl správkyní písemně vyrozuměn podáním ze dne 21. 3. 2014 o zápisu sporné částky do soupisu; žalobce poté k soudu v určené 30 denní lhůtě podal vylučovací žalobu

Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listiny-insolvenčního spisu zdejšího soudu, z něj konkrétně z č. dok B-33/4 (vyrozumění zaslané správkyní žalobci, a dále z obsahu žaloby žalobce došlé k soudu dne 17. 4. 2014. d) Boris Shchcerbakov požádal Obvodní soud pro Prahu 6 o vrácení peněžité záruky 2.500.000 Pokračování:-4-179 ICm 1374/2014 Kč a to na jeho bankovní účet, protože se jednalo peněžní prostředky, které poskytl v rámci obchodních vztahů dlužníkovi, a namísto jejich vrácení došlo k jejich odeslání na účet tohoto soudu. Peněžitá záruka ve výši 2.500.000 Kč byla na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 5. 2014, ve věci sp. zn. 2 T 48/2005, jímž byla zrušena peněžitá záruka složena do úschovy tohoto soudu. V odůvodnění soud konstatuje, že o vrácení záruky požádal Boris Shcherbakov dne 21. 2. 2013 s tím, aby byla vrácena na jeho účet č. 3200922281/6500, jehož je majitelem, že 18. 12. 2013 o vydání do majetkové podstaty dlužníka požádala žalovaná (správkyně), a že dne 24. 1. a 28. 1. 2014 o vrácení požádala také Larisa Sheyman a to na její účet vedený u Sberbank CZ, a. s. Soud konstatoval, že ze záznamu o složení záruky ze dne 7. 9. 2004 zjistil, že spornou částku na účet soudu převedl dlužník, že manželka obviněného prohlásila, že se jedná o prostředky její a obviněného, které byly určeny na úhradu výstavby jejich obytného domu v Praze-Suchdole, a že manželka obviněného požádala, aby složená záloha byla vydána na účet žalobce, jejímiž jsou s manželem jedinými společníky. Soud rozhodl o složení záruky do úschovy soudu proto, že na vydání částky si činí nárok více osob, z nichž ani jedna hodnověrně a průkazně nedoložila své vlastnické právo k ní. Odvolací soud zamítl stížnost žalované proti tomuto usnesení pro předčasnost návrhu a konstatoval, že soud prvého stupně ve svém rozhodnutí nepochybil, a že částka zůstane v úschově Obvodního soudu pro Prahu 6, do doby pravomocného rozhodnutí zdejšího soudu o vylučovací žalobě.

Výše uvedená zjištění soud učinil z insolvenčního spisu z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 5. 2014, vydaného ve věci sp. zn. 2 T 48/2005 ve spojení s rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 10. 6. 2014, sp. zn. 5To 213/2014. e) z výpisu z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem, bylo zjištěno, že obchodní jméno (firma) dlužníka byla od 2. 4. 2003 do 6. 5. 2008 ČNES bau-export, a. s., a od 6. 5. 2008 pak je BAU INPRO a. s., f) z výpisu obchodního rejstříku žalobce bylo zjištěno, že od založení firmy dosud jsou jejími jednateli Boris Shcherbakov a Larisa Sheyman, jednající a podepisující za společnost každý samostatně, od založení do 12. 9. 2013 byli rovněž jedinými společníky, od tohoto data je výlučnou společnicí L. Sheyman (od této doby v OR uvedena již jako Larisa Šejmanová ) g) z účetní rozvahy žalobce s výkazem zisku a ztrát k 31. 12. 2004 s přílohy založené do sbírky listin OR zdejšího soudu účetní firmou Ekon s. r. o. dne 27. 6. 2005 bylo zjištěno, že v Aktivech pod položkou 009 je jako dlouhodobá pohledávka uvedena částka 2,505.000 Kč, výsledek hospodaření (položka 40) činil za tento rok mínus 391.000 Kč. Obdobně je v účetní knize žalobce evidována tato dlouhodobá pohledávka (č. l. 18 spisu). Dle přílohy získal žalobce předchozí rok od zahraniční firmy půjčku na nákup pozemků k výstavbě bytů a rekreačních domů (4,318.632 Kč), v roce 2003-2004 žalobce zakoupil pozemky v Praze-Suchdole. Dle jednatelem podepsaného prohlášení nemá společnost žádné závazky ani pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti . h) z výpisu z účtu žalobce č. 2004/8 vedeného v zahraniční měně, č.ú. 165663646 u GE Capital Bank, a. s. ze dne 30. 8.(31. 8.) 2004 bylo zjištěno, že ve prospěch dlužníka byla odepsána částka 250.000 EUR (počítáno bez výloh banky), což při kursu 1 EUR = 31,84 Kč činí 7,960.000 Kč. ch) z internetového výpisu týkajícího se účtu dlužníka vedeného u ČSOB, a. s., pobočka Karlovy Vary ze dne 1. 9. 2004, bylo zjištěno, že z něj byla odepsána částka 2,500.000 mil. Kč s poznámkou záruka Shcherbakov i) z čestného prohlášení Larisy Sheyman z 13. 9. 2004 s otiskem razítka podatelny Obvodního Pokračování:-5-179 ICm 1374/2014 soudu pro Prahu 6 z téhož dne (ve spise na č. l. 16), bylo zjištěno, že jmenovaná čestně prohlašuje, že částka, jíž na záruku jejího obviněného manžela složil dlužník, jsou finanční prostředky mé a mého manžela, které byly určeny na úhradu výstavby našeho obytného domu v Praze-Suchdole, ul. Za Sokolovnou . j) z výpisu č. 2004/10 z korunového účtu žalobce č. 755005504 vedeného u GE Money Bank, a. s . z 29. 10. 2004 bylo zjištěno, že na účet žalobce dlužník postupně poukázal 3 x 1,500.000 mil. Kč (1 x 18. 10. 2004 a 2 x 22. 10. 2004) a dne 27. 10. 2004 částku 900.000 Kč, celkem tedy 5,400.000 Kč, bez bližší identifikace plateb k) z místopřísežného prohlášení Larisy Sheyman z 16. 5. 201, bylo zjištěno, že prohlašuje, že částka 2,500.000 Kč byla vlastnictvím její a jejího manžela, že záruka byla zaplacena ze zálohy 8 mil. Kč, kterou dlužníkovi zaplatili dne 27. 8. 2004 z titulu smlouvy o dílo na výstavbu 6 řadových domů a garáží v Praze-Suchdole (v celkové hodnotě 18,020.000 Kč). Protože tato výstavba byla dokončena a řádně zkolaudována, žádá vrátit záruku na účet její a manžela č. 3200922281/6800 u SBERBANK, a. s.

Podle § 132 o. s. ř. důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

V rovině skutkové lze na základě výše provedených důkazů učinit závěr, že z účtu žalobce byla na účet dlužníka poukázána částka 250.000 EUR, přičemž soud nemá pochybnosti o tom, že tato platba byla žalobcem z jeho účtu zaplacena jako záloha na úhradu ceny díla-výstavby obytného domu v Praze 6 Suchdol, přičemž objednatelem tohoto díla byl žalobce. Toto zjištění je v souladu s tvrzením žalobce uvedeným v jeho žalobě a uzavření smlouvy dílo nerozporovala ani žalovaná. Protože pro rozhodnutí soudu (viz níže) není podstatné zjištění, zda žalobce od této smlouvy o dílo odstoupil (jak tvrdil v žalobě na č. l. 5) nebo, zda došlo k dohodě o jejím ukončení (viz jeho jiné tvrzení uvedené v podání žalobce ze dne 17. 8. 2015), nebyly důkazy navrhované žalobcem (tj. smlouvou o dílo ze dne 9. 4. 2004, dohodou o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 4. 2014 (správně však mělo být textu předložení listiny uvedeno 2004) ze dne 4. 10. 2014, která byla ověřena dne 24. 8. 2015 (?), výpisy z běžného účtu žalobce vedeného u GE Capital Bank, a. s. o peněžních tocích na tomto účtu, výslechem Larisy Šejmanové, a výslechem Ludvíka Krajčí, provedeny, neboť případná zjištění z nich učiněná jsou pro právní závěr bez významu. Soud rovněž nemá na základě provedených důkazů žádných pochybnosti o tom, že dlužník vrátil žalobci z takto složené částky na úhradu ceny díla zpět několika platbami celkem 5.400.000 Kč (viz důkaz j) ani o tom, že Larisa Sheyman, co by jednatelka žalobce požádala dlužníka, aby v souvislosti s trestním řízením, které bylo vedeno na Borise Shcherbakova byla v roce 2004 použita částka, kterou složil žalobce na účtu dlužníka jako zálohu na cenu díla, na poskytnutí peněžité záruky v souvislosti s trestním řízením vedeném proti jejímu manželovi.

V. Posouzení věci po právní stránce

Žaloba však není důvodná.

Podle § 109 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění se se zahájením insolvenčního řízení pojí mj. ten účinek, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou.

Podle § 165 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním Pokračování:-6-179 ICm 1374/2014 reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak.

Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky (odstavec 2)

Jinak než postupem podle odstavce 1 lze v insolvenčním řízení uspokojit z majetkové podstaty pouze pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon; uspokojení jiných pohledávek je vyloučeno (odstavec 3).

Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí (odstavec 2).

Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv (odstavec 3).

Z výše uvedeného tak plyne to, že žalobce (nebo-jako je to v tomto případě-případně jiné fyzické osoby, která mají za to, že mají vůči dlužníku peněžitou pohledávku ve výši 2. 500.000 Kč-t.j. Larisa Scheyma či Boris Shcherbakov) měly zákonem stanovenou povinnost po zahájení insolvenčního řízení týkajícího se dlužníka, uplatnit svou peněžitý nárok (ať už z jakéhokoliv důvodu) přihláškou pohledávky a je tak vyloučeno, aby zmeškání přihlašovací lhůty obcházely podáním vylučovací žaloby. V dané věci je zřejmé, že žalobci, poté, kdy mu byla ze složené zálohy na dílo vrácena jen její část, nepochybně vznikla vůči dlužníku peněžitá pohledávka a to v rozsahu neuhrazeného zbytku zálohy, kterou však měl (byl povinen) uplatnit vůči dlužníkovi pouze přihláškou. Pokud v době podání přihlášky nebyly tyto peněžní prostředky v soupise zapsány, měl uspokojení této pohledávky vázat na splnění odkládací podmínky (tj. na skutečnost, že tyto peněžní prostředky budou do majetkové podstaty vráceny Obvodním soudem pro Prahu 6).

Za výše popsané situace tak není pro zamítavý výrok o vylučovací žalobě nijak podstatné, zda by žalobce jím navrhovanými důkazy v rámci jejího projednání prokázal, že částka 2.500.000 Kč skutečně náleží do jeho vlastnictví, neboť vylučovací žaloba by musela být zamítnuta z výše uvedeného-jiného-důvodu, neboť pohledávka měla být uplatněna přihláškou. Jinými slovy, teprve v situaci, kdy by správkyně při přezkumném jednání popřela co do její pravosti žalobcem včas a řádně přihlášenou pohledávku žalobce a ten by z tohoto důvodu podal incidenční žalobu, by bylo namístě provést jím navrhované důkazy, kterými vlastnictví peněžité pohledávky za dlužníkem v tomto řízení prokazuje.

Z tohoto důvodu soud žalobu zamítl (výrok I). Pokračování:-7-179 ICm 1374/2014 VI. Výrok o nákladech řízení

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s .ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů řízení účastníku, který měl ve věci plný úspěch. Protože v řízení byl zcela úspěšná žalovaná, náleží jí nárok na náhradu nákladů řízení vůči v řízení neúspěšnému žalobci. Protože však žalované v souvislosti s řízení žádné náklady nevznikly, výrok II. odpovídá této skutečnosti.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 25. srpna 2015

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková