MSPH 79 INS 7549/2013-A-8
MSPH 79 INS 7549/2013-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze, rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka dlužníka Stavební řemesla-Praha spol. s r.o., IČO 264 34 351, se sídlem V Praze 10-Záběhlice, Jahodová 2704 / 123, PSČ 106 00, zastoupeného JUDr. Jiřím Vodičkou, advokátem, AK se sídlem v Praze 5, Drtinova10, PSČ 150 00, o odvolání dlužníka takto:

Usnesení Městského soudu V Praze MSPH 79 INS 7549/2013-A-6, vydané asistentkou soudce dne 21. března 2013, s e m ě n í tak, že výše zálohy na náklady insolvenčního řízení činí 15.000 Kč, v ostatním zůstává text výroku beze změny .

Odůvodnění:

Usnesením MSPH 79 INS 7549/2013-A-6 ze dne 21. 3. 2013 vyzval soud dlužníka, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně byl dlužník poučen dle ust. Š 108 odst. 3 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ) , že pokud záloha na náklady insolvenčního řízení nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o jeho insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 21. 3. 2013.

Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě dne 28. 3. 2013 odvolání, v němž zejména namítal, že jediný společník dlužníka v roce 2009 zemřel, vdova po něm se na činnosti dlužníka nijak nepodílela a situaci dlužníka začala zjišťovat teprve poté, co jí v polovině roku 2011 převzala. S ohledem na to, že se jedná o malou společnost, která nevlastní žádný majetek, lze očekávat, že si činnost správce nevyžádá mnoha úkonů. Dlužník rovněž poukázal na to, že příjmem současné majitelký společnosti je pouze její důchod. Navrhl proto, aby soud výši zálohy odpovídajícím způsobem snížil.

S přihlédnutím ke skutečnostem v odvolání uváděným změnil samosoudce postupem dle ust. Š 9 zák.č. 121 /2008 Sb., o vyšších soudních úřednících ve znění pozdějších předpisů odvoláním dotčené rozhodnutí asistentky soudce pokud jde o výši zálohy s tím, že znění výroku zůstává jinak beze změny.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 3. dubna 2013 JUDr. R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Priskinová