MSPH 79 INS 7477/2010-C1-2
MSPH 79 INS 7477/2010-C1-2

79 ICm 2013/2010-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v právní věci žalobce Miroslava anonymizovano , anonymizovano , IČ 146 45 769, s místem podnikání Tavíkovice 14, 671 40 Tavíkovice, zastoupeného Mgr. Robertem Valou, advokátem, se sídlem Dolní Česká 345/32, 669 02 Znojmo, proti žalovanému Krizový a finanční management v.o.s., IČ 279 05 454, se sídlem Praha 1, Náprstkova 214/7, PSČ 110 00, insolvenčnímu správci dlužníka NICOD s.r.o., IČ 279 50 298, se sídlem Rybničná 18/1, 160 00 Praha 6, o určení popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby soud určil se, že pohledávka žalobce uplatněná v rámci insolvenčního řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn., týkajícího se majetku dlužníka NICOD, s.r.o. , IČ 279 50 298, se sídlem Praha 5, Plzeňská 1270/97, ve výši 750.000,-Kč je po právu, se pro předčasnost z a m í t á .

II. Žalovaný správce je povinen ze svého uhradit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 16.338,- Kč k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

I. Podstata žaloby Pokračování:-2-79 ICm 2013/2010

[1] Žalobou ze dne 09. 12. 2010, doručenou zdejšímu soudu dne 13. 12. 2010, se Miroslav anonymizovano , anonymizovano , IČ 146 45 769, s místem podnikání Tavíkovice 14, 671 40 Tavíkovice, (dále již jen žalobce ) domáhal, aby soud určil, že jeho nevykonatelná pohledávka ve výši 750 000,-Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka NICOD, s.r.o., IČ 279 50 298, se sídlem Praha 5, Plzeňská 1270/97 (dále jen dlužnice ) je po právu.

[2] Výše citovanou pohledávku popřel co do pravosti a výše žalovaný insolvenční správce ( dále již jen žalovaný ) při překumném jednání konaném dne 16. 11. 2010.

[3] Žalobce svou žalobu odůvodnil tím, že přihlášená pohledávka vznikla na základě smlouvy, která byla uzavřena ústní formou, na základě níž žalobce pro dlužníka provedl prefabrikaci sprinklerů (potrubních rozvodů). Žalobce svůj závazek ze smlouvy řádně a včas splnil a za vykonané práce dlužníkovi vyfakturoval dne 29. 11. 2009 fakturu č. 8/2009 znějící na částku 179.512,-Kč, splatnou dne 13. 12. 2010 a dále dne 05. 01. 2010 fakturu č. 3/2010 znějící na částku 630.000,-Kč, splatnou dne 19.01. 2010.

II. Vyjádření žalovaného

[4] Žalovaný se k návrhu vyjádřil dne 11. 03. 2011 (zdejšímu soudu doručeno dne 15. 03. 2011). V tomto vyjádření předně namítl, že žalobce nárok na zaplacení faktur nedoložil, neboť neprokázal, že dílo bylo skutečně provedeno, dlužníkem objednáno a převzato a že cena díla byla v přihlášené výši stranami smlouvy dohodnuta.

III. K přípustnosti žaloby a k procesní legitimaci účastníků řízení

[5] Podle § 198 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle §197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

[6] Jak insolvenční soud zjistil z prezenční listiny, která tvoří nedílnou přílohu protokolu o konání přezkumného jednání ze dne 16. 11. 2010 žalobce resp. jeho zástupce se přezkumného jednání neúčastnil. O popření své nevykonatelné pohledávky tak byl žalobce vyrozuměn insolvenčním správcem ve smyslu § 197 odst. 2 IZ, přičemž písemné vyrozumění bylo vyhotoveno správcem dne 16. 11. 2010. Přestože soudu nebyl předložen doklad o doručení vyrozumění o popření pohledávky Pokračování:-3-79 ICm 2013/2010

žalobci, je zřejmé, že žaloba (došlá k soudu dne 13. 12. 2011) byla podána k soudu v zákonem stanovené lhůtě.

[7] Žalobce (jako insolvenční věřitel, který přihlásil pohledávku, jež byla popřena) i žalovaný (insolvenční správce) jsou procesně legitimováni k vedení sporu .

IV. Zjištění skutkového stavu a hodnocení důkazů

[8] Pro posouzení věci po právní stránce a s tím související rozhodnutí soudu o důvodnosti žaloby byla rozhodující skutková zjištění (závěry), podle nichž:

a) usnesením zdejšího soudu ze dne 17. 10. 2019 č.j.-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníka. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven žalovaný.

Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listiny-insolvenčního spisu zdejšího soudu sp.zn., z něj konkrétně usnesení ze dne 17. 10. 2010 (č.dok. A-15).

b) žalobce přihlásil přihláškou, která došla k soudu dne 02. 09. 2010 pohledávku ve výši celkem 750.000,-Kč; jako důvod vzniku pohledávky uvedl v kolonce 06 formuláře přihlášky: fa č. 2009008, fa č. 2010003 . Citovaná pohledávka byla přezkoumána při přezkumném jednání konaném dne 16. 11. 2011 a na něm žalovaným popřena co do pravosti a výše. Žalobce právní důvod přihlášené pohledávky uplatněné v přihlášce nezměnil.

[9] Tento skutkový závěr soud učinil na základě provedení důkazu čtením listiny-insolvenčního spisu zdejšího soudu sp.zn., z něj konkrétně z přihlášky pohledávky žalobce, z protokolu o konání přezkumného jednání (č.dok. B-5 ) a z upraveného listu ze seznamu pohledávek.

Soud neprovedl dokazování důkazy, které byly navrženy v žalobě žalobcem, konkrétně fakturou č. č 8/2009 ze dne 29. 11. 2009, fakturou č. 3/2010 ze dne 05. 01. 2010, čestným prohlášením Dušana Mlýnka, výslechem svědka Dušana Mlýnka, neboť to považoval za nadbytečné za situace, kdy o žalobě věcně nerozhodoval a rozhodl o ní jiným způsobem .

V. Posouzení věci po právní stránce a judikatura upravující obdobnou právní problematiku

[10] Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve Pokračování:-4-79 ICm 2013/2010 insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

[11] V rozsudku ze dne 24. 05. 2001, č.j. 32 Cdo 1726/98-231 Nejvyšší soud České republiky uvedl, že zjistí-li soud, který rozhoduje v incidenčním sporu o pravosti, výši nebo pořadí nevykonatelné pohledávky, řádně zahájeném včasnou žalobou přihlašovatele pohledávky, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, pak je na něm, aby žalobu pro předčasnost zamítl. Přihlašovatel nevykonatelné pohledávky se totiž jako žalobce ve sporu o pravost, výši nebo pořadí této pohledávky nesmí dovolávat jiných skutečností (jiného důvodu vzniku pohledávky) než těch, které uvedl v přihlášce nebo (nejpozději) při přezkumném jednání . Citovaná právní věta byla sice aplikována v rámci incidenčního sporu, projednávaného v režimu zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, je však zcela zřejmé, že se prosadí (s nepatrnými lingvistickými odchylkami) i při přezkumu pohledávek podle insolvenčního zákona. Nejvyšší soud dále ve stejném rozhodnutí uvedl, že při jiném postupu v incidenčním sporu (než zamítnutím žaloby pro předčasnost) by se přihlašovatel pohledávky ocitl v procesní pasti. Proto, že v konkursním řízení nebyl vyzván k odstranění vady přihlášky bránící přezkumu přihlašované pohledávky, ač k této výzvě mělo dojít, by totiž (v případě, že touto vadou byla absence údaje o právním důvodu vzniku přihlašované pohledávky) byl zbaven možnosti účinně obhájit existenci pohledávky v incidenčním sporu (prakticky by neměl možnost žalobu odůvodnit).

[12] Promítnuto do poměrů projednávané věci, tak žalovaný insolvenční správce procesně pochybil, když podle § 188 odst. 2 IZ věřitele (žalobce), který zcela rezignoval na uvedení jakéhokoliv důvodu vzniku své přihlášené pohledávky (a v kolonce upravující vznik pohledávky označil bez dalšího pouze čísla dvou faktur), nevyzval k doplnění jeho neúplné přihlášky o stručný popis vzniku jeho pohledávky a její vyčíslení a nestanovil mu k doplnění takto vadné přihlášky přiměřenou lhůtu. V případě, že by vyzvaný věřitel ve stanovené lhůtě svou přihlášenou pohledávku nedoplnil, insolvenční soud by o ní rozhodl tak, že se k ní nepřihlíží (§ 188 odst. 2 IZ). Pohledávka žalobce, která-v této konkrétní věci-neobsahovala uvedení důvodu vzniku pohledávky, tak zjevně nebyla schopná přezkumu a z tohoto důvodu neměla být žalovaným vůbec zařazena do seznamu přihlášených pohledávek a posléze podrobena přezkumu.

VI. Posouzení důvodnosti žaloby

13] Na základě výše uvedeného tak za výše popsané situace i ve smyslu výše citovaného judikátu Nejvyššího soudu nezbylo soudu než žalobu pro předčasnost zamítnout.

[14] Podle § 201 odst. 4 IZ rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti výši nebo pořadí pohledávek jsou účinná vůči všem procesním subjektům. Jak dále plyne z výše citovaného rozsudku Nejvyššího soudu z rozsudku, jímž byla žaloba na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky zamítnuta pro předčasnost na základě závěru, že přihlášená pohledávka dosud řádně přezkoumána nebyla, jelikož nebyly zkoumány vady přihlášky, takže v části, ve které tyto vady bránily přezkumu, nemohla být ani účinně popřena, je proto konkursní-zde-insolvenční soud-povinen vyjít (takový rozsudek zakládá povinnost insolvenčního správce-žalovaného-přikročit v dotčeném rozsahu k odstraňování vad přihlášky a potud i k novému / řádnému/ přezkumu přihlášené pohledávky).

[15] Nadto platí, že zamítnutí žaloby pro předčasnost znamená, že toto rozhodnutí nepředstavuje překážku věci pravomocně rozhodnuté, jejíž existence znamená neodstranitelný nedostatek podmínky Pokračování:-5-79 ICm 2013/2010

řízení podle § 159 odst. 3 a § 104 odst. 1, věta prvá o.s.ř. ).

VII. Náhrada nákladů řízení

[16] O nákladech řízení rozhodl soud podle § 202 odst. 2 IZ podle něhož Náklady řízení, které vznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila, nese on sám a ostatním účastníkům je povinen je nahradit.

[17 Z výše uvedeného je zřejmé, že k podání této incidenční žaloby by nedošlo, kdyby žalovaný správce postupoval podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona a přistoupil řádně k odstranění zjevných vad žalobcem přihlášené pohledávky. Protože tak žalovaný zavinil, že tímto jeho chybným postupem byl předčasně vyvolán incidenční spor, je povinen nést ze svých prostředků náklady, které žalobci vznikly v souvislosti s tímto řízením. Tyto náklady představují náhradu za právní zastoupení žalobce advokátem podle § 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. v paušální výši 9.000,-Kč, dále náhradu za promeškaný čas právního zástupce na cestě Znojmo-Praha-Znojmo za 10 x 1/2 hodiny po 100,-Kč, tj. 1.000,-Kč, + k tomu příslušející DPH 20% z částky 10.000,-Kč, tj. 2.000,-Kč a také náhradu cestovného právního zástupce osobním automobilem Škoda Octavia na trase Znojmo-Praha-Znojmo, celkem 430 km, k jednání soudu dne 13. 05. 2011 v osvědčené výši 2.438,-Kč, náhradu za soudní poplatek za žalobu ve výši 1.000,-Kč a paušální náhradu hotových výdajů dle § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. za 3 hlavní úkony právní služby ve výši 300,-Kč (převzetí a příprava, sepis žaloby a účast na jednání soudu dne 13. 05. 2011)-tj. 900,-Kč-náklady řízení celkem 16.338,-Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek jsou účinná vůči všem procesním subjektům (§ 201 odst. 4 IZ).

V Praze dne 13. května 2011

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J. Šimůnková