MSPH 79 INS 7353/2010-B-30
MSPH 79 INS 7353/2010-B-30 Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Karel Klíma, datum nar. 13.01.1959, bytem Musílkova 302, 150 00 Praha 5-Košíře, zahájené na jeho návrh

takto:

I. Výrok IV. odst. 1 usnesení č.j. MSPH 79 INS 7353/2010-B-13 ze dne 5. listopadu 2010 se mění tak, že nově zní: Soud přikazuje plátci mzdy dlužníka: ISS Facility Services s.r.o., IČ 604 70 291, sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky stanovené podle bodů II. a III. výroku tohoto rozhodnutí a aby takto sražené částky nevyplácel dlužníkovi.

II. Ostatní části výroku č. IV. a výrok I., II., III., V., VI., VII., VIII. citovaného usnesení zůstávají nedotčeny. Odůvodnění

Podle ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) přikáže insolvenční soud plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postiženého výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Insolvenční soud dne 22. dubna 2011 obdržel podání dlužníka a sdělení nového zaměstnavatele, v nichž soudu sdělili, že od 01.04.2011 pracuje dlužník na hlavní pracovní poměr ve společnosti ISS Facility Services s.r.o.

Soud tedy postupoval v souladu s ustanovením § 406 odst. 3 písm. d) IZ a na základě této skutečnosti změnil usnesení č.j.-B-13 ze dne 5. listopadu 2010.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 26. dubna 2011 JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: L.Klazarová