MSPH 79 INS 73/2013-A-13
MSPH 79 INS 73/2013-A-13

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Body Basic s.r.o. , IČO 625 79 304, se sídlem V Praze 10-Hostivař, Budapešťská 1491/5, PSČ 102 00, o návrhu a) insolvenční věřitelky Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem v Českých Budějovicích, Průběžná 5, PSČ 370 04, b) insolvenčního věřitele Klépierre Plzeň, a.s., IČO 283 69 823, se sídlem v Praze 5, Plzeňská 233/8, PSČ 150 00, zastoupeného Mgr. Romanem

Pečenkou, advokátem, AK se sídlemv Praze 1, Jáchymova 2, o odvolání navrhovatele b) takto:

Usnesení Městského soudu v Praze MSPH 79 INS 73/2013-A-10, vydané asistentkou soudce dne 25. března 2013, kterým bylo zastaveno ve vztahu k insolvenčnímu navrhovateli b) Klépierre Plzeň, a.s., IČO 283 69 823, insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na jeho náklady, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením-A-9 ze dne 25. 2. 2013 vyzval soud insolvenčního navrhovatele b), aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Současně byl navrhovatel b) poučen dle ust. Š 108 odst. 3 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ) , že pokud záloha na náklady insolvenčního řízení nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o jeho insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Usnesení bylo navrhovateli b) doručeno dne 26. 2. 2013, právní moc nastala dnem 14. 3. 2013, lhůta pro zaplacení zálohy pak marně uplynula dnem 18. 3. 2013. Jelikož ve stanovené lhůtě dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v soudem stanovené lhůtě nezaplatil, soud dle ust. Š 108 3 IZ řízení zastavil usnesením-A-8 ze dne 25. 3. 2013.

Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě dne 29.3. 2013 odvolání, v němž namítl, že soudem mu uloženou povinnost splnil dne 28. 3. 2013, když zálohu ve stanovené výši převedl ze svého účtu na účet zdejšího soudu a doložil to výpisem ze svého účtu.

Vzhledem k tomu, že bylo v mezidobí doloženo, že předmětná platba došla na účet soudu, a že tak dlužník, být) opožděně, soudem požadovanou povinnost splnil, zrušil samosoudce postupem dle ust. Š 9 zák.č. 121 / 2008 Sb., o vyšších soudních úřednících ve znění pozdějších předpisů odvoláním dotčené rozhodnutí asistentky soudce s tím, že v insolvenčním řízení bude nadále pokračováno..

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 4. dubna 2013 JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Klazarová