MSPH 79 INS 6857/2016-B-19
MSPH 79 INS 6857/2016-B-19

US N ES ENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Seifertova 720/75, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa Kralická 6, 100 00 Praha 10, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení č. j. MSPH 79 INS 6857/2016-B-11 ze dne 7. 6. 2016 s e m ě n í tak, že zní: Dlužnici se ukládá, aby po dobu následujících 5 let, počítaných od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platila od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce: LIQUIDATORS v. o. s., IČO: 248 17 465 (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 5.700 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089 Kč vč. DPH a poté rozvrhne zbývající část nezajištěným věřitelům dlužnice podle poměru, který byl uveden v usnesení zveřejněném pod č. d. B-11.

Novou splátku ve výši 5.700 Kč svým nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit do 30. 11. 2016, a to ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: AHOLD Czech Republic a. s., IČO: 440 12 373, se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5. Ostatní výroky usnesení zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. 6. 2016 rozhodl soud o schválení oddlužení s tím, že bude provedeno plněním splátkového kalendáře (č. d. B-11).

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 12. 10. 2016 (č. d. B-13) pak dlužnice požádala o snížení výše měsíčních splátek, což odůvodnila podstatnou změnou poměrů, která vznikla v důsledku onemocnění diabetem, což s sebou přineslo zvýšení životních nákladů zejména na léky a přiměřenou stravu. Spolu s náklady na bydlení a ostatních pravidelných měsíčních plateb by se ocitla ve stavu hmotné nouze a musela by volit mezi péčí o zdraví anebo bydlením. Doložila rovněž lékařskou zprávu, potvrzující její diagnózu i finanční náročnost předepsaných léků spolu s diabetickou dietou (č. d. B-16). isir.justi ce.cz

Insolvenční správce k dotazu soudu sdělil dne 1. 11. 2016 (č. d. B-18), že za předpokladu, že soud vyhoví návrhu dlužnice, budou věřitelé se zjištěnou nezajištěnou pohledávkou uspokojeni v rozsahu 50,766%.

Insolvenční soud vyzval rovněž všech 6 věřitelů, kteřé se se zjištěnou pohledávkou účastní řízení, zda s návrhem na snížení splátek souhlasí s tím, že je poučil v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 o. s. ř. o tom, že pokud ve stanovené lhůtě neodpoví, bude se mít za to, že nemají proti návrhu námitek (č. d. B-15). Z těchto 6 věřitelů ve stanovené lhůtě odpověděl jako jediný věřitel č. 4 ESSOX s. r. o., a to kladně (č. d. B-17).

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

V daném případě má soud za to, že jsou splněny pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je nepochybné, že od doby vydání měněného usnesení došlo k podstatné změně poměrů v důsledku zdravotního stavu dlužnice. Soudu je z jeho činnosti známo, že náklady na léčbu a skladbu stravy v případě diabetu jsou značně nákladné. Soud při svém rozhodování o změně rozhodnutí a určení jiné než zákonem stanovené částky pro účely plnění splátkového kalendáře vycházel z předpokladu, že pokud bude dlužnici soudem uložena povinnost hradit nezajištěným věřitelům a na zálohu odměny správce částka 5.700 Kč měsíčně, dojde v dalším průběhu oddlužení k uspokojení pohledávek věřitelů v rozsahu přibližně 51% výše zjištěných pohledávek. Současně při takto nově stanovené částce bude dlužnice schopna zajišťovat své nezbytné životní potřeby. Nebude tak zřejmě nutné schválené oddlužení zrušit podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, tak jako by se to stalo v situaci, kdy by soud k rozhodnutí o změně splátky nepřistoupil, neboť dlužnice by nebyla schopna v něm dále pokračovat, aniž by znovu nezabředla do dluhů, případně by své příjmy před věřiteli utajovala a tím byla vytlačena do tzv. šedé ekonomiky . Soud proto podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil výrok II. usnesení, kterým oddlužení plněním splátkového kalendáře již dříve schválil, a to takovým způsobem, aby nebyly oprávněné zájmy nezajištěných věřitelů zkráceny a současně i tak, aby dlužnici bylo umožněno vymanit se z úpadkové situace. Současně soud konstatoval, že ostatní výroky tímto usnesením měněného rozhodnutí zůstávají nedotčeny.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona). V Praze dne 14. listopadu 2016

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová