MSPH 79 INS 6762/2010-B-41
MSPH 79 INS 6762/2010-B-41

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice Květoslavy Špulákové, mar. 23. 4. 1946 bytem v Praze 2, Záhřebská 614/4, PSČ 120 00, zastoupené JUDr. Ivo Beránkem, advokátem ,AK se sídlem v Praze 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, o změně usnesení o schválení oddlužení,

takto:

Usnesení č.j. MSPH 79 INS 6762/2010-B-13 ze dne 6. 10. 2010 ve znění měnícího usnesení č.j. MSPH 79 INS 6762/2010-B-38 ze dne 11. 1. 2013 s e m ě n í tak, že se :

-v bodu II. výroku in fine se nahrazuje znění a to po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.080 Kč slovy přičemž z takto určené částky pak insolvenční správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje v přiznané výši uvedené ve výroku III. tohoto usnesení. ,

-v bodu III. výroku se nahrazuje první odstavec větou: Soud přiznává insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 750 Kč + DPH měsíčně a zálohu na náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč + DPH měsíčně stanovené dle aktuálně platných předpisů.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 31. 1. 2013 ( č.d. B-40) upozornil insolvenční správce v souvislosti se změnou zákonné sazby daně z přidané hodnoty od 1. 1. letošního roku na nesrovnalost znění bodů II. a III. výroku usnesení č.j.-B-13 ze dne 6. 1. 2010 ( ve znění měnícího usnesení č.j.-B-38 ze dne 11. 1. 2013), když v důsledku uvedené změny sazby došlo rovněž ke změně ve výši odměny a hotových výdajů správce, které byly v bodech II. a III. dotčeného usnesení konkrétně vyčísleny.

V souladu s touto skutečností změnil proto soud znění příslušných pasáží obou výroků tak, aby odpovídaly aktuálně platným předpisům.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 11. února 2013 JUDr. Jiří R a d a, v.r.

samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Klazarová