MSPH 79 INS 5954/2016-C4-22
MSPH 79 INS 5954/2016-C4-22

179 ICm 2772/2016-56 (MSPH 79 INS 5954/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou ve věci

žalobce: DUPOL Corporation L.P. sídlem 44 Main Street, Douglas. South Lanarkshire, ML11 0QW zastoupený advokátkou Mgr. Zuzanou Čumpelíkovou sídlem Kudeříkové 1103/11a, 148 00 Praha 4

(dále jen žalobce ) proti

žalovanému: Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., IČO 294 14 873, sídlem Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha 4, zastoupený advokátem JUDr. Zbyňkem Jirouškem sídlem Táborská 29, 140 00 Praha 4

insolvenční správce dlužníka INTERINVEST Praha s. r. o., IČO 261 70 485, sídlem Ocelářská 35, 190 00 Praha 9,

(dále jen žalovaný nebo správce )

o určení výše nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená za dlužníkem INTERINVEST Praha s. r. o., IČO 261 70 485, sídlem Ocelářská 35, 190 00 Praha 9, přihláškou P5 z titulu smlouvy o půjčce, popřená co do výše 24.010.983,72 Kč žalovaným insolvenčním správcem, je po právu ve výši 24.010.983,72 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Krykorková. isir.justi ce.cz 2 179 ICm 2772/2016 Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou došlou k soudu dne 28. 7. 2016 domáhal, aby soud určil, že žalobce má za dlužníkem INTERINVEST Praha s. r. o., IČO 261 70 48 (dále jen dlužník ) pohledávku ve výši 24.010.983,72 Kč. 2. Tvrdil, že přihlášenou pohledávku žalobce žalovaný správce popřel při přezkumném jednání konaném dne 28. 6. 2016 co do výše 24.010.983,72 Kč a uznal jí pouze ve výši 1 Kč. 3. Žalovaný ve vyjádření namítal, že má pochybnosti o platnosti smlouvy o úvěru, na základě níž byly peněžní prostředky právním předchůdcem žalobce dlužníkovy poskytovány, dále to, že podle úvěrové smlouvy měl být dlužník úvěrován jen do konce roku 2010 a pokud mu tedy byly zasílány i po této době na jeho účet peněžní prostředky, nemohou s úvěrovou smlouvou souviset. Nadto namítal, že není zřejmé, proč byla pohledávka přihlášena právě ve výši uvedené v přihlášce žalobce, když úvěrový rámec činil 2.500.000 EUR i to, že bankovní výpisy výši této částky neprokazují. 4. Podle § 194 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění o popření o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky. 5. Podle § 198 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a) insolvenčního zákona; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 nebo § 410 odst. 2 insolvenčního zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (odstavec 1). V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku (odstavec 2).

6. Provedeným dokazováním bylo zjištěno, že a) Usnesením zdejšího soudu ze dne 6. 4. 2016, č. j.-A-14 byl zjištěn dlužníkův úpadek a na jeho majetek prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven žalovaný. Důkaz: usnesení o úpadku (č. d. A-14) b) Žalobce do řízení přihlásil nevykonatelnou pohledávku ve výši 24.010.984,72 Kč, která je evidována po č. P-5. Jako důvod vzniku pohledávky v přihlášce uvedl: smlouva o půjčce ze dne 11. 4. 2007, jako přílohu k této smlouvě připojil i dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 11. 4. 2007 Důkaz: přihláška žalobce ze dne 20. 5. 2016 c) Pohledávka byla při přezkumném jednání konaném dne 28. 6. 2016 popřena žalovaným správcem (pouze) co do výše 24.010.983,72 Kč a nepopřena zůstala ve výši 1 Kč. Žalobce byl o dalším postupu poučen soudem při přezkumném jednání soudem. Důkaz: protokol o přezkumném jednání (č. d. B-14), upravený seznam přihlášky věřitele d) Žaloba na určení výše nevykonatelné pohledávky byla podána ke zdejšímu soudu dne 28. 7. 2016 tj. ve lhůtě určené v § 198 odst. insolvenčního zákona

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Krykorková. 3 179 ICm 2772/2016 e) Právní předchůdce žalobce (CARDEX Holdings Ltd.-dále jen CARDEX ) uzavřel dne 11. 4. 2007 s dlužníkem smlouvu o úvěru (dále též Smlouva ) na základě níž se zavázal poskytnout dlužníkovi peněžitý úvěr do výše 2.500.000 EUR, s tím, že ten bude za stanovených podmínek poskytnut do konce roku 2010. Dodatkem k této Smlouvě si strany ujednaly, že úvěr bude dlužníkovi poskytován do 28. 2. 2014. Stalo se tak poté, kdy dlužník ve vztahu ke CARDEX uznal svůj závazek ze Smlouvy, který činil ke dni 30. 9. 2010 částku 1.547.827,64 EUR na jistině a 313.145,77 EUR na úrocích a současně požádal CARDEX o prodloužení poskytování úvěru do konce roku 2015. Důkaz: smlouva č. CH0407CZ uzavřená mezi CARDEX a dlužníkem ze dne 11. 4. 2007 a dodatek č. 1 ze dne 9. 7. 2011 k této smlouvě, žádost dlužníka o prodloužení termínu splatnosti úvěru a uznání závazku ze dne 30. 9. 2010 f) CARDEX postoupil žalobci pohledávku ve výši 24.010.984,72Kč, jež vznikla postupiteli z uzavřené Smlouvy a jejího dodatku č. 1 Důkaz: smlouva o postoupení pohledávky ze dne 16. 1. 2016 g) CARDEX na základě Smlouvy a jejího dodatku č. 1 poskytl dlužníkovi v období od 30. 4. 2007 do 30. 11. 2012 minimálně částku 1.584.502,36 EUR (cca 42 MIO Kč). Důkaz: výpisy z bankovních účtů dlužníka vedených na měnu EURO u banky ČSOB, a.s., Oberbank AG a PPF banka za roky 2008 až 2012, včetně přehledu plateb zpracovaného žalovaným.

7. Podle § 132 o. s. ř. důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. 8. V řízení bylo výše provedenými listinnými důkazy prokázáno to, že právní předchůdce žalobce CARDEX poskytl v průběhu let 2007 až 2012 na základě Smlouvy a jejího dodatku č. 1 dlužníkovi peněžní prostředky minimálně ve výši 1.584.502,36 EUR (cca 42 MIO Kč), přičemž nebylo prokázáno, že by tyto prostředky byly tomuto poskytovateli úvěru či jeho právnímu nástupci (žalobci) dlužníkem zcela či zčásti vráceny. Současně bylo prokázáno i to, že pohledávku, která CARDEX vůči dlužníkovi vznikla, v rozsahu 24.010.984,72 Kč postoupil žalobci, který jí posléze v této výši přihlásil přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka. Za situace, kdy při přezkumném jednání nebyla žalovaným popřena pravost žalobcem přihlášené pohledávky, je pro výsledek této incidenční žaloby zcela bez významu to, zda má žalobce (nově) pochybnost o platnosti Smlouvy, neboť tato jeho pochybnost jej měla již dříve vést k popření pravosti přihlášené pohledávky a nikoli tedy (pouze) její výše. Tato i další námitka o tom, že platby nebyly po roce 2010 poskytovány podle Smlouvy je tak již zjevně zpozdilá. Budiž na tomto místě řečeno, že bez ohledu na to však bylo v řízení zjištěno, že dodatkem 1 byla Smlouva (poskytování úvěru) prodloužena do konce února 2014 i to, že peněžní prostředky byly CARDEX na účet dlužníka ze Smlouvy skutečně poskytovány, což jednoznačně plyne z výpisů z účtu dlužníka u tří bank, kde jsou jednotlivé platby jednoznačně identifikovány s odkazem na číslo Smlouvy. Neobstála by ani námitka, že žalobce nevysvětlil, proč přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou pohledávku právě v uplatňované výši, když z postupní smlouv je zřejmé to, že právě v této výši žalobce pohledávku od CARDEX nabyl. 9. Z výše uvedených důvodů soud shledal žalobu důvodnou, neboť žalobce výši pohledávky přihlášené z důvodu smlouvy o půjčce prokázal (výrok I). 10. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Krykorková. 4 179 ICm 2772/2016 Poučení:

Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Pohledávka je zjištěna rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí (201 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona). Výsledek sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky poznamená i bez návrhu insolvenční správce v upraveném seznamu pohledávek a upravený seznam pohledávek zašle insolvenčnímu soudu (201 odst. 3 insolvenčního zákona). Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek jsou účinná vůči všem procesním subjektům (201 odst. 4 insolvenčního zákona).

Praha 18. května 2018

JUDr. Jiří Rada, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Krykorková.