MSPH 79 INS 5699/2014-B-48
MSPH 79 INS 5699/2014-B-48

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice: Monika Valášková, 8. 6. 1978, korespondenční adresa: Přátelství 62/87, 104 00 Praha 10-Uhříněves, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

I. Výrok II. usnesení č. j. MSPH 79 INS 5699/2013-B-9 ze dne 3. 6. 2014 s e m ě n í tak, že zní: Dlužnici se ukládá, aby po zbývající dobu trvání oddlužením plněním splátkového kalendáře nebo do úplného zaplacení všech pohledávek od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku platila prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce VJV INSOLVENCE, v. o. s., IČO 243 18 400, se sídlem Révová 3243/3, 100 00 Praha 10 (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíci nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 6.000 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089 Kč vč. DPH a poté rozvrhne zbývající část nezajištěným věřitelům dlužnice podle poměru, který byl uveden v usnesení zveřejněném pod č. d. B-9.

Novou splátku ve výši 6.000 Kč svým nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit do 31. 12. 2017, a to ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: ORTOOBUV, s. r. o., IČO 27620841, se sídlem U Nových domů III. 543/3, 140 00 Praha 4.

II. Odstavec první výroku III. č. j. MSPH 79 INS 5699/2013-B-9 ze dne 3. 6. 2014 s e m ě n í tak, že zní: Plátci mzdy dlužnice (ke dni vydání tohoto rozhodnutí jím je společnost ORTOOBUV, s. r. o., IČO 27620841,) a všem budoucím plátcům jejich příjmů se přikazuje ode dne doručení tohoto usnesení provádět ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážku 6.000 Kč stanovenou ve výroku II. tohoto usnesení, a takto sraženou částku nevyplácet dlužnici a vyplácet je správci na jím zřízený účet číslo 4200471585/6800(Sberbank CZ). Plátce mzdy tak učiní bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci.

Ostatní výroky (jejich části) usnesení zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 3. 6. 2014 rozhodl soud o schválení oddlužení s tím, že bude provedeno plněním splátkového kalendáře (č. d. B-9).

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 22. 11. 2017 (č. d. B-44) pak dlužnice požádala o snížení výše měsíčních splátek, což odůvodnila podstatnou změnou poměrů, která vznikla v důsledku zvýšení životních nákladů zejména s ohledem na potřeby syna, kterému je nyní 12 let isir.justi ce.cz

a nároky na zajištění péče o něj se s ohledem na jeho věk zvýšily. Dlužnice měsíčně hospodaří s částkou 10.000 Kč a není z ní schopna pokrýt veškeré nejnutnější náklady na živobytí, jakkoliv na syna je jí placeno výživné 3.000 Kč. Navrhla proto plnit splátkový kalendář měsíční fixní splátkou 6.000 Kč, když v současnosti již věřitelům splatila cca 48,5% výše jejich pohledávek.

Insolvenční správce k dotazu soudu sdělil dne 7. 12. 2017 (č. d. B-47), že za předpokladu, že soud vyhoví návrhu dlužnice, budou věřitelé se zjištěnou nezajištěnou pohledávkou uspokojeni v rozsahu 78,51%. Potvrdil současnou rodinnou a majetkovou situaci dlužnice a s ohledem na uvedené doporučil snížení splátky na požadovanou výši.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

V daném případě má soud za to, že jsou splněny podmínky pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je nepochybné, že od doby vydání měněného usnesení (3. 6. 2014) došlo k podstatné změně poměrů. Soudu je z jeho činnosti známo, že náklady na spotřebu expedovaných služeb průběžně (a zejména v hlavním městě) vzrůstají, je mu i známo, že s přechodem dětí na druhý stupeň školního vzdělávání (a současně s tím, jak pokračuje vývin dětí v tomto věku), se začínají nacházet v období svých stále se zvyšujících potřeb. Soud při svém rozhodování o změně rozhodnutí a určení jiné než zákonem stanovené částky pro účely plnění splátkového kalendáře vycházel z předpokladu, že pokud bude dlužnici soudem uložena povinnost hradit nezajištěným věřitelům a na zálohu odměny správce částku 6.000 Kč měsíčně, dojde v dalším průběhu oddlužení k uspokojení pohledávek věřitelů v rozsahu přibližně 78% výše zjištěných pohledávek. Současně při takto nově stanovené částce bude dlužnice schopna zajišťovat nezbytné životní potřeby své i svého syna. Nebude tak zřejmě nutné schválené oddlužení zrušit podle § 418 insolvenčního zákona, tak jako by se to stalo v situaci, kdy by soud k rozhodnutí o změně splátky nepřistoupil, neboť dlužnice by nebyla schopna v něm dále pokračovat, aniž by znovu nezabředla do dluhů, případně by své příjmy před věřiteli utajovala a tím byla vytlačena do tzv. šedé ekonomiky . Soud proto podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil výrok II. usnesení, kterým oddlužení plněním splátkového kalendáře již dříve schválil, a to takovým způsobem, aby nebyly oprávněné zájmy nezajištěných věřitelů zkráceny a současně i tak, aby dlužnici (a na ní odkázanému synovi) bylo umožněno vymanit se z úpadkové situace, a tomu odpovídajícím způsobem rovněž změnil první odstavec výroku III. Současně soud konstatoval, že ostatní výroky tímto usnesením měněného rozhodnutí zůstávají nedotčeny. P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

Praha 18. prosince 2017 JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Veronika Vyhnánková