MSPH 79 INS 5246/2015-B-41
MSPH 79 INS 5246/2015-B-41

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci

dlužnice: Marie Husarovičová, narozená 29. 9. 1976 bytem Makovského 1146/8, 163 00, Praha 6-Řepy korespondenční adresa Cyprichova 707, 149 00 Praha 4-Háje

(dále jen dlužnice ) o změně usnesení o schválení oddlužení

takto:

Výroky II. a III. usnesení č. j. MSPH 79 INS 5246/2015-B-10 ze dne 15. 5. 2015 ve znění usnesení č. j. MSPH 79 INS 5246/2015-B-27 ze dne 21. 9. 2016 mění tak, že znějí:

II. Dlužnici se ukládá, aby po zbývající dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platila prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce: UbrIS v. o. s., IČO: 02516519, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha, provozovna Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6 (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 2.500 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši určené v rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení (č. dok. A-8) a případně uhradí další pohledávky za podstatou (pohledávky na roveň postavené pohledávkám za podstatou), pokud vznikly do dne vydání tohoto rozhodnutí; po jejich úplném uspokojení zbývající část rozvrhne nezajištěným věřitelům dlužnice podle distribučního seznamu uvedeného v usnesení č. j. -B-27 ze dne 21. 9. 2016.

První takto sníženou nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit do 31. 5. 2018, a to ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: Domov pro seniory Háje, IČO 708 75 111, sídlem K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 11-Háje.

III. Plátci mzdy: Domov pro seniory Háje, IČO 708 75 111, i každému budoucímu plátci příjmu dlužnice se přikazuje ode dne doručení tohoto usnesení provádět ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužnice srážku stanovenou ve výroku II. tohoto usnesení (2.500 Kč), a takto sraženou částku nevyplácet dlužnici a vyplácet je bez prodlení správci na jím zřízený bankovní účet číslo: 211 152 2505/2700.

Plátce mzdy tak učiní bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci.

Ostatní výroky (jejich části) usnesení zůstávají nedotčeny.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Staviarská. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 15. 5. 2015 rozhodl soud o schválení oddlužení s tím, že bude provedeno plněním splátkového kalendáře (č. d. B-10 ve znění změny ze dne 21. 9. 2016, zveřejněné pod č. d. B-27, dle níž byla měsíční splátka stanovena fixní částkou 4.500 Kč). 2. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 11. 4. 2018 (č. d. B-36) pak dlužnice požádala o snížení fixní částky měsíční splátky, což odůvodnila tím, že má v péči studující dceru, přičemž bývalý manžel dlužnice přispívá na její výživu a výchovu velice nepravidelně, zřejmě hlavně v důsledku své dlouhodobé nemoci. Převážná část výdajů tak spočívá na dlužnici. Dodala, že věřitelům v průběhu trvání oddlužení již uhradila více než 50% pohledávek, a že i při snížení měsíční splátky na navrhovaných 2.500 Kč bude schopna splnit značnou část svých závazků. 3. Insolvenční správce k dotazu soudu sdělil dne 11. 5. 2018 (č. d. B-39), že za předpokladu, že soud vyhoví návrhu dlužnice, budou věřitelé se zjištěnou nezajištěnou pohledávkou uspokojeni v rozsahu 69%. 4. Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. 5. V daném případě má soud za to, že jsou splněny podmínky pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je nepochybné, že od doby vydání měněného usnesení (21. 9. 2016) došlo k podstatné změně poměrů. Dlužnice se stará o svou studující dceru ve značné míře pouze ze svých prostředků, je řádně zaměstnána a včas plní všechny své povinnosti v rámci oddlužení splátkovým kalendářem. Pokud budou její věřitelé po zbývající dobu trvání oddlužení uspokojeni téměř 70%, pak soud nevidí důvodu pro to, aby nevyhověl návrhu a nesnížil pevně stanovenou měsíční splátku ze 4.500 Kč na 2.500 Kč. Soud vzal v této souvislosti rovněž do úvahy, že pokud by trval na původně stanovené pevné částce, uvedl by dlužnici a její dceru nejen do stavu neúnosné sociální situace, ale mohlo by dojít k negativním výpadkům v plnění splátkového kalendáře, a tím i ke snížení míry uspokojení věřitelů, než by bylo jinak možno očekávat. 6. Soud proto podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil výroky II. a III. usnesení, kterým oddlužení plněním splátkového kalendáře již dříve schválil, a to takovým způsobem, aby nebyly oprávněné zájmy nezajištěných věřitelů zkráceny a současně i tak, aby dlužnici bylo umožněno vymanit se efektivně z úpadkové situace. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

Praha 4. září 2018 JUDr. Jiří Rada, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Staviarská.