MSPH 79 INS 5246/2015-B-27
MSPH 79 INS 5246/2015-B-27

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci Marie Husarovičové, nar. 29. 9. 1976, bytem Makovského 1146/8, 163 00, Praha 6-Řepy, korespondenční adresa: Cyprichova 707, 149 00 Praha 4-Háje, o změně usnesení o schválení oddlužení,

t a k t o:

Usnesení č. j. MSPH 79 INS 5246/2015-B-10 ze dne 15. 5. 2015 s e m ě n í ve výroku II. a III. tak, že znějí:

II. Dlužnici se ukládá, aby po dobu následujících 5 let, počítaných od první splátky nebo do úplného zaplacení všech pohledávek platila prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce: UbrIS v. o. s., IČO: 02516519, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha, provozovna Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6 (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 4.500 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši určené v rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení oddlužení (č. dok. A-8) a případně uhradí další pohledávky za podstatou (pohledávky na roveň postavené pohledávkám za podstatou), pokud vznikly do dne vydání tohoto rozhodnutí; po jejich úplném uspokojení zbývající část rozvrhne nezajištěným věřitelům dlužnice podle následujícího poměru takto:

Přihlášená Zjištěná Věřitel pohledávka pohledávka měsíční splátka č. Jméno celkem v Kč popřeno celkem v Kč v%

Alfa Inkaso s.r.o., IČO 29050910, Hvězdova 1 1716/2b, 140 78 Praha 4 154.214,30 0 154.214,30 65

Provident Financial s.r.o., IČO 25621351Olbrachtova 2 9/2006, 140 00 Praha 4 83.034 0 83.034 35 isir.justi ce.cz

celkem 237.248,30 0 237.248,30 100

První takto sníženou splátku nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit do 31. 10. 2016, a to z těchto příjmů:

-ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele:-ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: Domov pro seniory Hortenzie, IČO: 70876886, se sídlem Bořanovice-Pakoměřice 65, pošta Líbeznice, PSČ 250 65.

Věřitelé uvedení ve výroku II. tohoto usnesení jsou povinni oznámit nejpozději do 10 dnů od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku správci bankovní spojení pro zasílání plateb dle tohoto usnesení.

III. Plátci mzdy dlužnice (ke dni vydání tohoto rozhodnutí jím je Domov pro seniory Hortenzie, IČO: 70876886, se sídlem Bořanovice-Pakoměřice 65, pošta Líbeznice, PSČ 250 65) a všem budoucím plátcům jejich příjmů se přikazuje ode dne doručení tohoto usnesení provádět ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážku stanovenou ve výroku II. tohoto usnesení (3.100 Kč), a takto sraženou částku nevyplácet dlužnici a vyplácet je bez prodlení správci na jím zřízený

bankovní účet číslo: 211 152 2505/2700. Plátce mzdy tak učiní bez zřetele k tomu, zda toto rozhodnutí je v právní moci. V ostatním zůstává měněné usnesení beze změn.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 15. 5. 2015 zveřejněným v insolvenčním rejstříku pod č. d. B-10 (dále jen předmětné usnesení ) schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře a stanovil současně dlužnici, správci i plátcům mzdy či jiného příjmu závazný způsob, jakým bude prováděno. Plnění započalo v měsíci červnu 2015 (výrok II. předmětného usnesení).

Podáním ze dne 27. 7. 2016 (č. d. B-23) navrhla dlužnice snížení splátek na celkovou měsíční částku 4.500 Kč, neboť i za navrhovaného snížení budou nezajištění věřitelé dlužníků se zjištěnou pohledávkou uspokojení plnými 100%. Argumentovala značnými náklady na bydlení (9 -10.000 Kč měsíčně), takže po jejich úhradě jí zbyde 1.000 Kč. Při tom ještě vyživuje zletilou dceru, která bude další dva roky studovat.

Insolvenční správce k návrhu dlužnice dne 30. 8. 2016 sdělil s poukazem na ustanovení § 398 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ), že dle jeho názoru nelze splátku snížit za situace, kdy dlužnice o nižší výši nepožádala současně s návrhem na povolení oddlužení (č. d. B-25).

Podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Z obsahu spisu insolvenční soud konstatoval, že ke dni vydání tohoto usnesení trvá oddlužení splátkovým kalendářem 14 měsíců (červen 2015 až srpen 2015 včetně), když:

-dlužnici je (po provedení srážek) na účet zaměstnavatelem poukazováno v průměru 11.000 Kč, -dlužnici je z příjmu měsíčně sráženo v průměru 6.500 Kč (t. j. 91.000 Kč celkem), -insolvenční správce obdržel každý z proběhlých měsíců oddlužení zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů (t. j. 15.246 Kč), -nezajištěným věřitelům se zjištěnou pohledávkou bylo za uvedené období pravidelně spláceno v poměru uvedeném v tabulkovém přehledu (celkem 76.202 Kč), -aktuálně se insolvenčního řízení účastní 2 věřitelé s pohledávkami v celkové výši 237.248,30 Kč, když věřitel č. 3 Strabane a.s. vzal dne 31. 8. 2015 svou přihlášku pohledávky ve výši 165.918,33 Kč zcela zpět (usnesení ze dne 2. 9. 2015, č. d. P3-3).

Z uvedeného plyne, že oddlužení (pokud nedojde k úplnému uspokojení věřitelů dříve) má trvat ještě 46 měsíců. V dalším průběhu tak dlužnice bude povinna zaplatit správci 46 x odměnu a náhradu hotových výdajů po 1.089 Kč, celkem tedy 50.094 Kč a současně splatit věřitelům se zjištěnou pohledávkou zbývající dluh, přičemž i se splátkou sníženou na částku 4.500 Kč měsíčně splní značně více, než 50% závazků.

Podle § 407 odst. 3, věta prvá zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Změnit své rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, které je vydáváno s výhradou změny poměrů, resp. okolností rozhodujících pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, může insolvenční soud (i bez návrhu) podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ. To odvolací soud vede k závěru, že při rozhodování o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud hodnotí rozhodné skutečnosti podle § 407 odst. 3 IZ a nikoli podle § 398 odst. 4 IZ. Při rozhodování o změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud hodnotí, zda došlo ke změně okolností uvedených v § 407 odst. 3 IZ. Ustanovení § 398 odst. 4 IZ se při tomto rozhodnutí neaplikuje (srov. např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci sp. zn. 3 VSPH 1301/2015 anebo sp. zn. 4 BSPH 588/2015 a další).

S ohledem na uvedené je zřejmé, že i při snížení splátek na navrhovanou měsíční výši nedojde k poškození zájmů anebo zhoršení postavení žádného ze subjektů, vůči nimž má dlužnice platební povinnost. Částka, kterou dlužnice měsíčně po provedení srážek disponuje je při hranici životního minima, přičemž nelze přehlédnout, že jen výdaje na nájemní byt v hlavním městě včetně plateb za služby s užíváním spojené spotřebují značnou část této částky. Jakkoliv je účelem řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře tak, aby pohledávky věřitelů byly uspokojeny v co nejvyšší míře, nebylo úmyslem zákonodárce sankcionovat dlužníka do té míry, aby nebyl schopen bydlet a neměl na ty nejzákladnější životní potřeby. Jak bylo výše uvedeno, je reálný předpoklad (za situace, kdy byla vzata zpět přihláška pohledávky věřitelem s majoritní pohledávkou), že se věřitelům v průběhu zbývající doby trvání oddlužení dostane 100%. Z těchto důvodů insolvenční soud snížil měsíční splátky na výši uvedenou ve výroku, aktualizoval poměr podílu zbývajících dvou věřitelů, účastnících se řízení, na měsíčních splátkách a změnil tomu odpovídajícím způsobem předmětné usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. .

V Praze dne 21. září 2016 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová