MSPH 79 INS 4914/2009-B-24
MSPH 79 INS 4914/2009-B-24

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice: Hana Brejchová, datum nar. 04.05.1945, bytem Praha 4, Jihlavská 828/70, PSČ 140 00, zahájené na její návrh

takto:

I. Výrok IV. odst. 1 věta prvá usnesení č.j. MSPH 79 INS 4914/2009-B-8 ze dne 9. prosince 2009 se mění tak, že Soud přikazuje plátci mzdy dlužnice: Domov Sue Ryder o.p.s., IČ 262 04 673, se sídlem Michelská 1/7, 140 00 Praha 4, aby po doručení tohoto rozhodnutí prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužnice srážky stanovené podle bodů II. a III. výroku tohoto rozhodnutí, a aby takto sražené částky nevyplácel dlužnici.

II. Ostatní části výroku č. IV. a výrok I., II., III., V., VI., VII., VIII., IX. citovaného usnesení zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění

Podle ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) přikáže insolvenční soud plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postiženého výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Insolvenční soud dne 16. června 2010 obdržel podání insolvenční správkyně (dále jen IS ), v němž správkyně sdělila, že dlužnice uzavřela dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce se zaměstnavatelem Domov Sue Ryder, o.p.s..

Soud tedy postupoval v souladu s ustanovením § 406 odst. 3 písm. d) IZ a na základě této skutečnosti změnil usnesení č.j.-B-8 ze dne 9. prosince 2009.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 15. září 2010

JUDr. Jiří R a d a, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Š. Švestková