MSPH 79 INS 3918/2015-B-30
MSPH 79 INS 3918/2015-B-30

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Ječná 12, 120 00 Praha 2 o změně usnesení o schválení oddlužení

t a k t o:

I. Výrok II. usnesení č. j. MSPH 79 INS 3918/2015-B-15 ze dne 2. 6. 2015 ve znění usnesení č. j. MSPH 79 INS 3918/2015-B-22 ze dne 11. 1. 2016 s e m ě n í tak, že zní:

Dlužnici se ukládá, aby po zbývající dobu trvání oddlužením plněním splátkového kalendáře nebo do úplného zaplacení všech pohledávek od zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku platila prostřednictvím ustanoveného insolvenčního správce: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, provozovna Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 Vinohrady (dále jen správce ) pravidelně měsíčně, nejpozději však k poslednímu dni v kalendářním měsíce nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku 9.700 Kč, přičemž z takto určené částky si správce nejprve vyplatí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje ve výši 1.089 Kč vč. DPH a poté rozvrhne zbývající část nezajištěným věřitelům dlužnice podle poměru, který byl uveden v usnesení zveřejněném pod č. d. B-15.

Novou splátku ve výši 9.700 Kč svým nezajištěným věřitelům je dlužnice povinna uhradit do 30. 6. 2016, a to z těchto svých příjmů:

-ze mzdy, kterou pobírá od svého zaměstnavatele: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IČO 70886288, se sídlem Sokolská 62, 121 24 Praha 2, -z výsluhového příspěvku ve výši 5.735 Kč měsíčně, který obdrží od Ministerstva vnitra, IČO 00007064, se sídlem PO BOX 122, 140 21 Praha 4.

II. Správci se ukládá, aby z částek, které obdrží od výše uvedených plátců příjmů dlužnice, zaslal přebytek převyšující částku 9.700 Kč bez prodlení k rukám dlužnice. III. Ostatní výroky usnesení uvedených ve výroku I. zůstávají nedotčeny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 26. 3. 2015, č. j.-A-10 rozhodl zdejší insolvenční soud (dále jen soud ) o insolvenčním návrhu dlužnice a jejího zemřelého manžela spojeném s návrhem na povolení oddlužení tak, že zjistil jejich úpadek a současně ho povolil dlužníkům řešit isir.justi ce.cz oddlužením. V dalším průběhu insolvenčního řízení manžel dlužnice zemřel a řízení bylo ve vztahu k němu zastaveno, s tím že v řízení bylo pokračováno již toliko s dlužnicí.

Usnesením ze dne 2. 6. 2015, č. j.-B-15 rozhodl soud o schválení oddlužení s tím, že bude provedeno plněním splátkového kalendáře. K návrhu dlužnice ze dne 7. 1. 2016 změnil soud usnesením ze dne 11. 1. 2016 (č. d. B-22) výrok II. tak, že snížil pravidelnou měsíční splátku (včetně zálohy na odměnu a hotové výdaje správce) a určil jí pevnou částkou 17.000 Kč. V podrobnostech soud na toto měnící usnesení odkazuje.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 22. 4. 2016 (č. d. B-27) pak dlužnice požádala o další snížení výše měsíčních splátek, což odůvodnila podstatnou změnou poměrů, která vznikla v důsledku zániku nároku na vdovský důchod (8.892 Kč měsíčně) ke dni 24. 3. 2016. Pokud by dlužnice byla i po ztrátě nároku povinna měsíčně splácet částku 17.000 Kč, pak by jí nezůstalo na živobytí ani nepostižitelné minimum a hrozilo by, že by se opět mohla zadlužit. S odkazem na to, že měsíční náklady na úhradu základních životních potřeb již doložila v souvislosti s rozhodováním o první změně usnesení o schválení oddlužení, proto navrhla, aby jí nadále z jejích příjmů bylo ponecháno 15.000 Kč měsíčně.

Insolvenční správce k dotazu soudu sdělil dne 13. 5. 2016 (č. d. B-29), že k tomu, aby dlužnice uhradila věřitelům s nezajištěnou pohledávkou minimálně 50% zjištěné hodnoty plus zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů správce, musí její měsíční splátka činit 9.700 Kč (konkrétně by celková výše plnění činila 50,37%). Čisté měsíční příjmy dlužnice (z pracovního poměru a výsluhového příspěvku) činí 24.580 Kč. Pokud by dlužnici měsíčně zůstalo 15.000 Kč, jak v návrhu uvedla, pak by byla schopna splatit toliko 49,90% hodnoty zjištěných pohledávek. Proto správce navrhl snížit měsíční splátky na 9.700 Kč.

Podle ustanovení § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

V daném případě má soud za to, že jsou splněny pro postup podle výše citovaného ustanovení zákona. Je nepochybné, že od doby vydání prvního měnícího usnesení (11. 1. 2016) došlo k podstatné změně poměrů, když se příjmy dlužnice snížily o 8.892 Kč měsíčně. Je zřejmé, že pokud nyní příjem dlužnice činí 24.580 Kč, pak by jí při zachování výše splátek po 17.000 Kč měsíčně, zůstalo na hrazení základních životních potřeb toliko 7.580 Kč, přičemž základní nepostižitelná částka je 9.268 Kč. Soud při svém rozhodnutí o změně rozhodnutí a určení jiné než zákonem stanovené částky určené pro plnění splátkového kalendáře vycházel z předpokladu, že pokud bude dlužnici soudem uložena povinnost hradit nezajištěným věřitelům a na zálohu odměny správce částka 9.700 Kč měsíčně, dojde v dalším průběhu oddlužení k uspokojení pohledávek věřitelů v rozsahu 50,37% výše zjištěných pohledávek. Současně při takto nově stanovené částce bude dlužnice schopna zajišťovat své nezbytné životní potřeby, resp. nebude zřejmě nutné schválené oddlužení zrušit podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, tak jako by se to stalo v situaci, kdy by soud k rozhodnutí o změně splátky nepřistoupil, neboť dlužnice by nebyla schopna v něm dále pokračovat, aniž by znovu nezabředla do dluhů, případně by své příjmy před věřiteli utajovala a tím byla vytlačena do tzv. šedé ekonomiky . Soud proto podle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona změnil výrok II. usnesení, kterým oddlužení plněním splátkového kalendáře již dříve schválil (ve znění změny z 11. 1. 2016), a to takovým způsobem, aby nebyly oprávněné zájmy nezajištěných věřitelů zkráceny a současně i tak, aby dlužnici bylo umožněno vymanit se z úpadkové situace. Současně soud konstatoval, že ostatní výroky tímto usnesením měněného rozhodnutí zůstávají nedotčeny. Prakticky to znamená, že plátci příjmů dlužnice budou dále postupovat dle usnesení ze dne 2. 6. 2015 (tj. plátce mzdy ponechá dlužnici nezabavitelnou částku a zbytek zašle správci) a plátce výsluhového příspěvku vyplatí tuto částku v plné výši na účet správce. Správce poté z příjmů, které takto od plátců obdrží, odpočte 9.700 Kč, z nich nejprve uhradí zálohu na svou odměnu a hotové výdaje (1.089 Kč), a zbývající částku 8.611 Kč použije na splátky nezajištěných věřitelů. Zbývající částku poté bez prodlení zašle dlužnici.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání do tohoto usnesení může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 insolvenčního zákona).

V Praze dne 2. června 2016

JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Blahnová