MSPH 79 INS 3335/2013-A-10
MSPH 79 INS 3335/2013-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze, rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka LUNZIE a.s., IČO 278 87 723, se sídlem v Praze 1, Husova 5, PSČ 110 00, o odvolání dlužníka takto:

Usnesení Městského soudu V Praze MSPH 79 INS 3335/2013-A-8, vydané asistentkou soudce dne 13. března 2013, kterým bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na jeho náklady, s e z r u š u e .

Odůvodněnh

Usnesením MSPH 79 INS 3335/2013-A-6 ze dne 11. 2. 2013 vyzval soud dlužníka, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč. Současně byl dlužník poučen dle ust. Š 108 odst. 3 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ), že pokud záloha na náklady insolvenčního řízení nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o jeho insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 11. 2. 2013, právní moc nastala dnem 27. 2. 2013, lhůta pro zaplacení zálohy pak marně uplynula dnem 4. 3. 2013. Jelikož ve stanovené lhůtě dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v soudem stanovené lhůtě nezaplatil, soud dle ust. Š 108 3 IZ řízení zastavil usnesením-A-8 ze dne 13. 3. 2013.

Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě dne 2. 4. 2013 odvolání, v němž namítl, že soudem mu uloženou povinnost splnil dne 29. 3. 2013, když zálohu ve stanovené výši převedl ze svého účtu na účet zdejšího soudu a doložil to výpisem ze svého účtu.

Vzhledem k tomu, že bylo v mezidobí doloženo, že předmětná platba došla na účet soudu dne 2. 4. 2013, a že tak dlužník, být opožděně, soudem požadovanou povinnost splnil, zrušil samosoudce postupem dle ust. Š 9 zák.č. 121 / 2008 Sb., o vyšších soudních úřednících ve znění pozdějších předpisů odvoláním dotčené rozhodnutí asistentky soudce s tím, že v insolvenčním řízení bude nadále pokračováno..

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdý bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 3. dubna 2013 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krýkorková