MSPH 79 INS 31460/2013-A-10
MSPH 79 INS 31460/2013-A-10

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka GRASLON a.s., IČO 273 99 524, se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1, zastoupený JUDr. Robertem Hošťálkem, advokátem, AK se sídlem Žadéřská 1040/1, 197 00 Praha 9, o odvolání dlužníka

t a k t o:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. MSPH 79 INS 31460/2013-A-7 ze dne 7. ledna 2014 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-6 ze dne 12. 11. 2013 vyzval insolvenční soud dlužníka, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč. Současně byl dlužník poučen dle ust. § 108 odst. 3 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ), že pokud záloha na náklady insolvenčního řízení nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o jeho insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 24. 11. 2013, právní moc nastala dnem 10. 12. 2013, lhůta pro zaplacení zálohy pak marně uplynula dnem 13. 12. 2013. Jelikož ve stanovené lhůtě dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení v soudem stanovené lhůtě nezaplatil, insolvenční soud dle ust. § 108 3 IZ řízení zastavil usnesením č.j.-A-7 ze dne 7. 1. 2014.

Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník v zákonné lhůtě dne 16. 1. 2014 odvolání, jenž bylo soudu doručeno téhož dne(č.d. A-9). V odvolání dlužník namítl, že soudem mu uloženou povinnost splnil dodatečně dne 8. 1. 2014, když udělil své bance příkaz k převodu zálohy ve stanovené výši na účet zdejšího soudu a tuto skutečnost doložil výpisem ze svého účtu (č.d. A-9/4).

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že bylo doloženo, že předmětná platba byla realizována, a že tak dlužník, byť opožděně, soudem požadovanou povinnost splnil, změnil insolvenční soud odvoláním dotčené rozhodnutí tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 22. ledna 2014 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Krykorková