MSPH 79 INS 30888/2014-P9-5
MSPH 79 INS 30888/2014-P9-5

USNESENÍ Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano bytem Pod Bání 2021/5, 180 00 Praha 8 (dále jen dlužnice )

za účasti Městského státního zastupitelství v Praze

o odvolání věřitele č. 9 ing. arch Pavla anonymizovano do rozhodnutí vydaného vyšším soudním úředníkem takto:

Zrušuje se usnesení zdejšího soudu ze dne 13. června 2018, č. j. MSPH 79 INS 30888/2014-P9-3, vydané vyšším soudním úředníkem, kterým insolvenční soud rozhodl, že se zajištěná přihláška pohledávky č. 9, věřitele č. 9 Ing. arch Pavla anonymizovano , naro anonymizovano , bytem Lohniského 900/5, 152 00 Praha 5-Hlubočepy ve výši 923 224,50 Kč odmítá ve výši zajištění 923 224,50 Kč a účast věřitele č. 9 se v nadepsaném insolvenčním řízení končí v rozsahu zajištění ve výši 923.224,50 Kč a tento věřitel se účastní řízení s nezajištěnou přihláškou pohledávky č. 9 ve výši 923 224,50 Kč.

Odůvodnění:

1. Zdejší soud usnesením č. j.-P9-3 ze dne 13. 6. 2018 rozhodl, že zajištěná přihláška pohledávky č. 9, věřitele č. 9 Ing. arch Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Lohniského 900/5, 152 00 Praha 5-Hlubočepy (dále jen věřitel č. 9 ) ve výši 923 224,50 Kč se odmítá ve výši zajištění 923 224,50 Kč a že se účast věřitele č. 9 v nadepsaném insolvenčním řízení končí v rozsahu zajištění ve výši 923.224,50 Kč a že se věřitel č. 9 nadále se účastní řízení s nezajištěnou přihláškou pohledávky č. 9 ve výši 923 224,50 Kč. 2. Výše uvedené rozhodnutí bylo doručeno zástupci věřitele č. 9 dne 29. 6. 2018. 3. Proti rozhodnutí podal věřitel č. 9 včas odvolání, v němž zejména akcentoval to, že usnesení je nepřesné potud, že přihlášená pohledávka věřitele je zajištěna i jiným (dalším) majetkem dlužnice a věřitel tak i nadále zůstává jejím zajištěným věřitelem. 4. Podle § 9 zákona č. 121/2008 o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi

Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Staviarská. isir.justi ce.cz

senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. 5. Z obsahu spisu dlužnice samosoudce zjistil, že věřitelem č. 9 přihlášená zajištěná pohledávka č. 9 ve výši 923 224,50 Kč věřitele č. 9 byla přihlášená jako zajištěná nejen nemovitými věcmi zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 11284 a LV č. 11104 pro obec Praha, k. ú. Libeň, ale též nemovitými věcmi zapsanými u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj pracoviště Rakovník, pro území obce Šanov u Rakovníka, na LV č. 130. Insolvenční soud (vyšší soudní úředník) tak nesprávně vyhodnotil rozsah zajištění přihlášené pohledávky věřitele č. 9 a jeho rozhodnutí ze dne 13. 6. 2018 napadené důvodným odvoláním tak není věcně správné. 6. Předseda senátu (samosoudce) tak podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb, v platném znění odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem vyhověl tak, že odvoláním napadené rozhodnutí zrušil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Praha 7. srpna 2018

JUDr. Jiří Rada v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Jaroslava Staviarská.