MSPH 79 INS 30464/2013-A-24
MSPH 79 INS 30464/2013-A-24

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka RD Start s.r.o., IČO 246 75 181, se sídlem Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10-Uhříněves, , o návrhu insolvenčního navrhovatele a) TARGA TRADE, s.r.o., IČO 252 12 435, se sídlem Tobrucká 764/4, 160 00 Praha 6, korespondenční adresa: Dopravní 500/9, 104 00 Praha 10-Uhříněves a přistoupivšího navrhovatele b) Jakuba anonymizovano , anonymizovano , bytem Formanská 260, 149 00 Praha 4, zastoupeného Mgr. Tomášem Biemem, advokátem, AK se sídlem V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8, o odvolání insolvenčního navrhovatele b)

t a k t o:

Výrok II. usnesení insolvenčního soudu č.j. MSPH 79 INS 30464/2013-A-10 ze dne 14. l1. 2014 s e m ě n í tak, že se Jakubovi Hráškovi , anonymizovano , přiznává osvobození od povinnosti zaplatit soudní poplatek za insolvenční řízení.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 14. 11. 2013 rozhodl insolvenční soud, že se řízení ve věci insolvenčního návrhu insolvenčního navrhovatele b) Jakuba anonymizovano , anonymizovano , zastavuje, protože navrhovatel vzal zcela svůj insolvenční návrh zpět ( výrok I., který nabyl právní moci dnem 9. 12. 2013) a uložil tomuto navrhovateli povinnost, aby do 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil soudní poplatek za insolvenční řízení ve výši 2.000 Kč ( výrok II.).

Výrok II. uvedeného usnesení napadl Jakub Hrášek včas podaným odvoláním, v němž jednak namítl, že mu poplatková povinnost nevznikla a současně z důvodu opatrnosti požádal o osvobození od soudního poplatku z důvodu své mimořádně obtížné situace, kdy je bez stálé práce, a tudíž i bez vlastních příjmů a je odkázán na svou rodinu. Svá tvrzení doložil k výzvě soudu potvrzením o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ze dne 23. 12. 2013 ( č.d. A-18).

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání ve věci samé.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení.

Podle ust. § 138 odst. 1 os.ř. věta za středníkem může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zcela osvobození od soudních poplatků, a to výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.

Dle potvrzení společnosti BELASTAN, s.r.o., IČO 251 49 237, u ní byl odvolatel zaměstnán od 13. 12. 2013 do 31. 12. 2013 dle dohody o provedení práce za sjednanou odměnu 75 Kč na hodinu. Další příjmy či jiný majetek, s výjimkou osobního automobilu Ford Focus, vyrobeného před 10 lety, odvolatel nevlastní. Vzhledem k tomu, že odvolatel odsvědčil, že jeho výdělek je minimální, aniž vlastní jakýkoliv další hodnotný majetek, změnil insolvenční soud odvoláním dotčený výrok usnesení a přiznal jmenovanému osvobození od povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 31. ledna 2014 JUDr. Jiří R a d a, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Priskinová